Meetse a Dinose

©Wildflower Meadows
Dinose tša toddi do hloka meetse ka mabaka a mebedi a magolo.
Sa mathomo, meetse e šomišwa go kopanya todi ye crystallised gore e kgone go okeletšwa go dijong tša brood. Sa bobedi, dinose tša todi di hloka meetse go tšidifatša mapokoso a tšona. Di dira se ka go foka moya godimo ga llaga le tshesane la meetse ge maemo a themperetšha a le godimo ga 35°C. Moyafalo wa meetse o fodiša moya wa go fiša ka gare ga mapokoso le go thuša go tiišetša monola wa lepokoso go netefatša gore mae a na le tseno.
Ka marega, phokafalo ka gare ga lepokoso e swanetše go fa monola wo o lekanego. Se se ka tšweletša meetse a go fetiša, gomme a thoma go ela. Se se ka bolaya dinose ge go se na moya o le ka gare ga lepokoso. Dinose di ka hloka meetse ge o sepetša mapokoso mo leotong le letelele.

Go Fepa Dinose Meetse

Dinose ga di boloke meetse ka gare ga lepokoso eupša di swanetše go ya ka ntle go yo kgoboketša meetse. Ge e le gore ga go na mothapo wa meetse a tlhago ka kgauswi le lepokoso, o swanetše go fepa dinose tša gago meetse. Go ba le meetse a go hlweka mo kgauswi go ka thuša go fokotša enetši ye šomišwago ke dinose go ya go tšoma meetse. Dinose di latšwa monola go bokagodimong bja mmu o kolobilego go swana le mmu (goba le mothalo wa omiša) bakeng sa go tšwa go meetse a bulegilego.
Sebjana sa lefelo le ka bago 75 cm² (bogolo bjo ka bago 500 g ya sekhurumelo sa matšerine) kholoni ye tee. Lefelo la golegwe le swanetše go feta la meetse - mohlala, saucer ye tletšego ka marbles. Ka lehlakoreng le lengwe e fa selo sa go phaphamala go boloka dinose gore di sa kgangwa ke meetse. Gape o ka fepa meetse ka neeletšo ya diruiwa ka maswika a mmalwa. Sedirišo sa go fepa se ka šomišwa, eupša lefelo la meetse ka kgauswi le lepokoso le maleba. Netefatša gore mothopo wa meetse wo ga o abelanwe le diruiwa tše dingwe.

Mothapo wo Kaone wa Meetse wa Dinose

©Bogdan Giuşcă
Methopo ya meetse ye kaone ya gore dinose di šuthišetšwe.Ge e le gore dinose di ka kgona go kgetha meetse a tšona, di rata meetse a go ba le letswai. Go fa mohlala, di rata moroto goba meetse a bodiba mo lefelong leo. Dinyakišišo tša bjale di bontšhitše gore dinose di rata meetse a letswai la go lekana 0.15 0.3% (nNacl). E e ka lehwana la tee le tee la letswai la non-iodinated ka gare ga dilitara tše 3.5 tša meetse. Dinose di rata meetse a go fiša go feta 18°C.
Ge o tšea sephetho ka mothopo wa meetse wa dinose, go a thuša go nagana go swana le nose. Mahlo a dinose (a mahlano ka moka) a tlwaetše go bona diphetogo tša seetša, eupša a fofa ka lebelo a ka no se bone methopo ya meetse. Bee Bayakišiši ba dinose ba lemogile gore dinose di hwetša meetse ka monkgo.
Meetse a go nkaga go swana le lefase, meetse a dibjalo goba dibjalo tše bolago le tlelorine (bodika) a kgahliša kudu go dinose go feta meetse a hlwekilego. Methopo ya meetse ye e na le tlhaelelo ya dibithamini le micronutrients tšeo di ka kaonafatšago phepo ya nose ya todi.

Translated by Lebogang Sewela