MaZulu

© Dr Peter Magubane

Tshimologo ya MaZulu, gongwe e setlhopha e segolo go gaisa se le nosi sa baagi ba mo Aforika Borwa, se tlhaga kwa bogosing bo bonnye ba batho ba ba buwang SeNguni e e tlhageletseng gaufi le Noka ya Umfolozi e Tshweu eo gompieno e bidiwang KwaZulu-Natala mo ngwagakgolong wa bo16.

Shaka, o nnile kgosi ya setlhopha se se nnye sa MaZulu ka 1818, mme o adile motheo wa setšhaba sa MaZulu bogosi bo bo maatla go gaisa bo bo kileng jwa agiwa kwa borwa jwa Aforika.

Ditiragatso tsa Setso tsa SeZulu

Mmino, pina le go bina ka setso di tshamekile karolo e e botlhokwa mo botshelong ba MaZulu, e seng fela ba motho a le nosi, mme gape le setÅ...more

Botshelo jwa Letsatsi le Letsatsi jwa MaZulu

Mo nakong e e fetileng, botshelo jwa letsatsi le letsatsi jwa mo bonnong jwa MaZulu (umuzi) bo ne bo latelwa ke e ka nnang tlwaelo....more

Thulaganyo ya Sesole sa MaZulu

Ka nako ya go busa ga Shaka le batlhatlhami ba gagwe, kgolo le maatla a setšhaba di ne di ikaegile ka thulaganyo ya sesole sa MaZulu le bok...more

Thulaganyo ya Sepolotiki ya MaZulu

Thulaganyo ya sepolotiki ya MaZulu e ne agilwe jaaka phiramiti. Mo mothoeng wa thulaganyo e e ne e le malapa ka bongwe (imizi), e e neng e n...more

Bodumedi le Ditumelo tsa MaZulu

Go ya ka ditumelo tsa MaZulu, batho ba na le mmele (umzimba) le mowa kgotsa mowa (idlozi). Mo godimo ga moo, go na le inhliziyo (pelo kgotsa...more

Tshimologo ya MaZulu

Mo tsamaong ya ngwaga wa 1550 Malandela, kgosi ye e neng e na balatedi ba le bannye, e e neng ya nna kwa boptlaseng ba Thabana ya Amandawe e...more

Tlhatlogo ya Mmuso wa MaZulu

Ka 1787 Senzangakhona, kgosi ya mošwa ya MaZulu (e e tsereng leina la yona go tswa mo go nngwe ya barwa ba ga Malandela wa seganana), o tse...more

Melemo ya Setso le Malepa mo Setšhaba sa MaZulu

Melemo ya setso ya setšhaba sa MaZulu e na le tshimologo ya tsona mo gareng ga bogologolo; le tiriso ya ona gompieno e fetogile go le gonny...more

Pelego ya Ngwang ya Setso ya SeZulu

Pelego ya ngwan mo gareng ga MaZulu e ne e le matshwenyego a basadi fela, mme banna ba ne ba sa letlelelwa go nna teng ka nako ya pelego....more

Meletlo ya Diphetogo tsa Bošwa ya MaZulu

Kgato e e latelang mo botshelong jwa motho e ne e le phitlhelelo ya go gola ka mmele, kgotsa diphetog tsa bošwa....more

Manno a SeZulu a Setso

Ba losika ba tlhama motheo wa botshelo ba setso ba MaZulu, bo bo ikaegileng mo go umuzi (bonno bo bo atolositsweng)....more