emaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yemaZulu, cishe inombolo lenkhudlwana yebantfu ngemacembu eNingizimu Afrika, isala esigodlweni lesincane salabakhuluma-siNguni lesisedvute neMfula Umfolozi Lomhlophe lenamuhla watiwa ngekutsi yiKwaZulu-Natal ngetikhatsi tamandvulo ngelishumi nesitfupha.

Shaka, lowabasikhulu selicembu lemaZulu lelincane ngemnyaka wa 1819, wabeka sisekelo sesive semaZulu wase wakha tive letinkhulu eAfrika leseningizimu.

Imisebenti yemaSiko emaZulu

Umculo, ingoma kanye nekudansa sekudlale inzima lebalulekile ngekwesintfu kuncenye yemphilo yemaZulu, hhayi kumuntfu munye kuphela, kepha nasemmangweni uphelele....more

Imphilo yeMihla ngeMihla yemaZulu

Ngaphambilini, imphilo ya wonkhe malanga ekhaya lemaZulu (umuti) yayilandzela sento lesifanako. Umehluko lomkhulu wawenteka ngendlela yebulili, umnyaka kanye nekuhlelwa....more

Inhlangano yemaSotja emaZulu

Ngesikhatsi sekuphatsa kwa Shaka kanye nalabaseceleni kwakhe, lokukhula kanye nemandla esive sema Zulu kwakulele kunhlangano yemasotja naselwatini. Lamasotja bekalungiswa ngendlela yekubutfwa...more

Inhlangano yeTembusave yemaZulu

Inhlangano yetembusave yemaZulu yakhiwa yacija letulu. Sisekelo sesakhiwo kwakuyimiti lehamba ngaminye (imiti), lekufaka tindllu letincane tembusave kulesive sahulumende....more

Inkholo neMatsemba eBantfu bemaZulu

Ngemlandvo wonkhe wemaZulu, kubekhona incenye lelikhuni yemphilo yemaZulu yesintfu lapho khona inkholo ayitange idlale inzima letsite: etimphini, emicimbini...more

Imvelaphi yema Zulu

Emnyakeni wa 1150 Malandela, sikhulu lebesinebalandzeli labancane, sahlala elunyaweni lweNtsatjana iAmandawe emnceleni weMfula Umhlatuze loseningizimu ngaphambi ungene eSigodzini se Nkwaleni....more

Kuphakama Kwemacembu emaZulu

Ngemnyaka wa 1787, Senzangakhona, sikhulu lesincane semaZulu (lesatfola libito laso kumunye wemadvodzana aMalandela labekacabananjalo)...more

Umutsi weSintfu neMilingo Kummango wemaZulu

Imitsi yesintfu emmangweni wemaZulu inemvelaphi yabo etinkhungwini tandvulo letengca; kantsi kusetjentiswa kwawo nekufakwa kwawo kuletinsuku sekuhluke kancane ngekuhamba kweminyaka....more

Kutalwa ngeSintfu semaZulu

Kutalwa kulendzawo yemaZulu bekusolo kuyintfo lecondzene nemuntfu wesifazane kuphela, futsi kute emadvodza lavumele kutsi abekhona ngesikhatsi sekutalwa kwemntfwana....more

Imicimbi yemaZulu yekuphuma Kweboya Etindzaweni Tangansense

Ngaphambilini imphilo yesintfu yemaZulu yayihleleke futsi nemfundziso ledvwebe busobabo. Ngamunye umuntfu bekanendzawo kanye nemicimbi letsite lekumele ayente, kushiyane ngalobulili...more

Emakhaya eSintfu emaZulu

Tihlobo betakha sisekelo semphilo yesintfu yemaZulu, lebekeke kulomuti (kukhula kwemakhaya). Kute kubengunyalo, lomuti wawufaka inhlokoyelikhaya (umnumzane), nebafati bakhhe kanye nebantfwana...more