Umutsi weSintfu neMilingo Kummango wemaZulu

Bantfu Bemakhatsakhatsa neTitfunywa

©Dr Peter Magubane

Imitsi yesintfu emmangweni wemaZulu inemvelaphi yabo etinkhungwini tandvulo letengca; kantsi kusetjentiswa kwawo nekufakwa kwawo kuletinsuku sekuhluke kancane ngekuhamba kweminyaka.

Lama Zulu enta umehluko phakatsi kwebantfu bemakhatsakhatsa (inyanga leyelaphako), lekungumsebenti wayo, ngisho nalamuhla, kubuka imitsi leyakhiwe ngetihlahla kanye netilwane, bese sitfunywa (inyanga lebhulako), lo 'lofumfutsako' noma lohlola lesento setinkinga ngekutsi asebentise ematsambo, tigogo tasemantini, tindumbu kanye naletinye tintfo letakhiwe ngesandla kufana netindziwo.

Lesitfunywa sigcina letitintfo entfweni lebalulekile le lolomdvuna noma lomsikati utijika emethini, kufana nekujikwa kwemadayisi, futsi ngalendlela lahlala ngawo lesitfunywa siyakhona kubona letinkinga talolodzinga lusito. Tikhona letinye tindlela letimbili tetitfunywa: lesangoma ngumuntfu lokhona kuqhumana nemimoya yemadloti bese usho imitsi ngendlela labayisho ngayo, lebese itsatfwa kulenyanga lebhulako; le sanusi sitfunywa lesikhonako ku 'nuka' bantfu bemilingo kanye nalabanye labenta lokubi.

Sangoma

©Dr Peter Magubane

Le nyanga (natitiningi tinyanga) ne sangoma titfola lwati lwato ngekufundza lokubakudze le kummango wesintfu kungatsatsa iminyaka lemashumi lamabili.

Umutsi wesintfu emadvodza nebafati batsatsa sigaba lesiphakeme emmangweni, bavama kuba besibili esikhulwini. Kummango lophucukile lesisigaba sesichazeke kakhulu ngemnotfo. Tinyanga letiningi etindzaweni letiphucukile tinetitolo lapho tinemagumbi letichumana kiwo nalapho tinika khona imitsi phindze titsengise.

Translated by Phindile Malotana