Inkholo neMatsemba eBantfu bemaZulu

© Dr Peter Magubane

Inkholo yeSintfu semaZulu

Ngemlandvo wonkhe wemaZulu, kubekhona incenye lelikhuni yemphilo yemaZulu yesintfu lapho khona inkholo ayitange idlale inzima letsite: etimphini, emicimbini, etigabeni letehlukene kanye netinkinga etimphilweni tebantfu, kutekulimga nakutemnotfo nalokunye nje. Ngatotonkhe tikhatsi, emadloti abukwa njengendlela lapho khona kutsatfwa khona lusito kanye nekucondziswa ngemuva kwekwentiwa ngekunikela.

Ngekwengeta kunhlonipho bakhombisa emadloti abo, lamaZulu phindze atsembela entfweni yekubanemandla, Nkulunkulu, lo 'ndiza kusuka embhedzeni wemhlanga' futsi nalodale tonkhe tilwane tesiganga, tinkhomo kanye nemidlalo, tinyoka kanye netinyoni, emanti kanye netintsaba, kanjalo nelilanga kanye nenyanga.

Ngekuya kwematsemba emaZulu, bantfu banemitimba (umtimba) nemoya noma umphefumulo (lidloti). Ngekwengeta, kukhona inhlitiyo (inhlitiyo noma imizwa) le ngcondvo (ingcondvo,kuva) kanye nesitfunti (sitfunti, bunguwe).

Lama Zulu atsemba kutsi sitfunti siba ngumoya wemadloti ngemuva kwekushona, kepha ngemuva kwekwentiwa kwemsebenti wekubuyiswa, lelapho khona lemimoya 'ibuyiswa ekhaya, kuniketa 'libholoho' lelivumela loyo ngamunye kutsi acele lusito noma abonge imimoya yalabaphansi yetibusiso. Imimoya yemadloti itsenjwa kutsi inemandla yekwenta emandla endalo futsi itsintfwa ngaphambi kwayoyonkhe imisebenti.

Tindlela Tekunikela

Ema Zulu aveta tindlela letimbili tekunikela. Kubonga (ukubonga) kwenteka ngesikhatsi intfo lenhle iphumele ebaleni, fana nekutsi ngesikhatsi umfana afika esigabeni sekuphuma tiboya endzaweni yangasense, nakukhona kudla lokuningi, noma ngesikhatsi imphilo emtini ihamba kahle nangesikhatsi kubekhona kugula lokuncane.

Lokukhuluma, kukhuluma ngekutsetsa, kwenteka ngesikhatsi bantfu basemtini bashona ngalokungakagadvwa, noma ngesikhatsi tintfo tibukeka tihamba kabi nangesikhatsi munye ativa aphatseke kabi. Tonkhe tintfo lekunikelwa ngato, lekuvame kuba tinkhomo noma timbuti, kwentiwa ngendlela yemsebenti kanye nekubuka kwenchubo kanye nemigomo, kusuka lapho, umangabe loku kungalandzelwa, lolokunikelwako kungeke sekungaletsi lokufunwako, kepha kungaba yintfo lembi.

Ngesikhatsi seminyaka yandvulo yemashumi lamabili, incumbi yebantfu besintfu babangemalunga alinye lemasontfo lanenkhululeko. Lelifuna kuhlanganisa Inkholo yebukhristu naloko kwekuhlongipha emadloti. Kunye kwaleti tintfo, le libandla lemaNazaretha, lijwayelekile kakhulu emakhayeni emaZulu.

Lacalwa ngemnyaka wa 1911 ngu Isaiah Shembe, latiwa ngebukholoni ngekutsi lisontfo lemaShembe, emahhovisi lamakhulu alelisontfo ase Inanda etindzaweni letingaphandle kweThekwini, kepha linebalandzeli labaningi emimangweni lesemakhayeni, labagcoka tembatfo letinebuhlalu, labamubonga ngengoma kanye nemdanso noma kugidza.

Translated by Phindile Malotana