Zekolo Kanye Nenkolelo Zesitjhaba samaZulu

© Dr Peter Magubane

Zekolo Zesiko lamaZulu

Emlandweni wesewula Africa woke, akhange kube nalapho ikolo yamasiko wesintu wesisitjhaba samaZulu lapha ikolo ingakhange ikhe idlale indima, eminyanyeni, eengabeni ezahlukahlukeneko kanye nemaphilweni wabantu, kwezolimo kanye nemnothweni njalonjalo.

Ngaso soke isikhathi, abezimu bathembele kibo ngebanga lokobana babarhelebha begodu babapha umhlahlandlela ebawuthola ngemva kokobana babahlabele. Ukungezelela, ihlonipho abayitjengisa abezimu babo, isitjhaba samaZulu sikholelwa kuZimu owenza imikarisomraro. Usokulunga owavela emigabeni bewadala zoke iinlwane zomango, iinkomo, iinyoka kanye nenyoni, amanzi kanye nentaba, ilanga nenyanga.

Ngokuya ngokwenkolelo zamaZulu, abantu banomzimba kanye nomoya nanyana idlozi. Ukungezelela banehlizio (nanyana imizwa), umkhumbulo (ubuqhopho, umkhumbulo kanye nokuzwisisa) kanye nesithunzi (nanyana indlela abangayo). Isitjhaba samaZulu sikholelwa kutheni isithunzi sitjhuguluka sibe mumoya olidlozi ngemva kokuhlongakala komuntu, kodwana ngemva kokobana benze umnyanya wokumbuyisa, lapha bubuyisa khona umoyakhe ekhaya.

Umhlatjelo udla indma eqakathekileko ekutlhogomeleni nanyana ekuthintaniseni imimoya yamadlozi nabantu, begodu ibanikeza ibhorho elenza bona barhone ukubawa izinto nanyana ukuthokoza imimoya yamadlozi ngokumbusisa. Imimoya yamadloi kukholelwa kobana inamandl wokulungisa amandla wemvelo begodu kuthintwa yona ngaphambi kokobana kwenziwe nanyana yini babantu besitjhaba samaZulu.

Imihlobo Yemihlatjelo

AmaZulu ahlukanisa umhlatjelo kabili. Wokuthokoza owenzeka lokha kwenzeke into ehle, efana nalokha umsana nakangena esigabeni sokuba lisokana, lapha kuba nokudla okunengi nanyana lokha ipilo emzini ikhamba kuhle begodu kungekho abagulako.

Kumhlatjelo wokurabhela wenziwa lokha abantu bomuzi babhubha kungalindelwa, nanyana lokha izinto zingakhambi kuhle, begodu abantu bemzini loyo bezwa ingabayajezizwa. Yoke imihlatjelo ekuvamise kobana ibe zinkomo nanyana iimbuzi, yenziwa ngendlela yomnyanya begodu iindlela zakhona zinqophile ngebanga lokobana, nange kungalandelwa umthetho umhlatjelo ngeze wasebenza, begodu ungona.

Ngeminyaka yabo-20th century, bezamasiko abanengi sele batjhuguluke babamalumga wamakerege azijameleko, afuna akuhlanganisa iindlela zabazalwani kanye nokuhlonipha abezimu. Enye yamakerege la, ngebizwa bona libandla lamaNazaretha, lithandwa khulu maZulu ahlala emakhaya.

Ikeregeli latlanywa ngomnyaka ka-1911 litlanywa ngu-Isaiah Shembe, ikeregeli laziwa ngokobana yikerege kaShembe. Ikeregeli elikhulu liseNanda ngaphandle kwe-Durban, kodwana abalandeli balo abanengi basendaweni ezisemakhaya, bembatha izembatho ezinemincamo, begodu balotjha uZimu ngokubhina kanye nokugida.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana