AmaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yamaZulu, nekusitjhaba sinye isikhulu eSewula Africa,buyela ebukhosini babantu abakhuluma isiNguni esincani esivela eduze komlambo omhlophe uMfolozi esele kwanjesi waziwa ngesifunda seKwazulu Natal ngeminyaka yabo-16th century.

UShaka, owabayikosi yesitjhaba esincani ngonyaka ka-1818, wabeka isisekelo sesitjhaba samaZulu wakha isitjhaba esinobukhosi obukhulu eSewula Africa.

Iindlela Zokwenza zamaZulu

Umbhino, ingoma kanye nokugida sele kudlale indima eqakathekileko empilweni zamaZulu, kungasisemuntwini munye kwaphela, kodwana emphakathini...more

Ipilo Yaqobe Lilanga yamaZulu

Ngikho abentwana bamaZulu gade babona ibhoduluko basese bancani ogade kwenza kobana bazwisise kuhle ibhoduluko egade bahlala kilo....more

Ukuhleleka Kwamabutho wamaZulu

Lokha nakubusa uShaka kanye nabasekeli bakhe, ukukhula kanye namandla wesitjhaba samaZulu gade kulele ekuhlelekeni Kwebutho lamaZulu kanye n...more

Ukuhleleka Kwezepolotiki Kwesitjhaba samaZulu

Ngebanga lokobana isisekelo semizi ehlukahlukeneko, enencenye yezepolotiki encani kurhulumende wesitjhaba....more

Zekolo Kanye Nenkolelo Zesitjhaba samaZulu

Ngaso soke isikhathi, abezimu bathembele kibo ngebanga lokobana babarhelebha begodu babapha umhlahlandlela ebawuthola ngemva kokobana babahl...more

Imvelaphi yamaZulu

Ngeminyaka yabo-1550 uMalandela, ekwakuyikosi enesitjhaba esincani, wanzinza endundumeni yeMandawe esemadwaleni womlambo uMhlatuze, ngaphamb...more

Ukuphakama Kobukhosi bamaZulu

Ngonyaka ka-1787, uSenzangakhona, ikosi encani yamaZulu (ibizo layo elivela kwamanye amadodana kaMalandela ekhabe alwa khulu), waba nendodan...more

Iinhlanhla Zesintu kanye Nemikarisomiraro Yesitjhaba samaZulu

Iinhlanhla zesintu esitjhabeni samaZulu zivela emandulo,kanye nemandulo ;begodu nokusetjenziswa kwazo namhlanje sele kutjhugulukile kunekwak...more

Ukubeletha Kontwana Ngokwesiko lama Zulu

Ukubelethwa komntwana hlangana nesitjhaba samaZulu kuhle kuyinto eyenziwa bomma babodwa, begodu akunandoda engenako lokha umfazi nakabeletha...more

Iminyanya Yokungena Eengabeni Ezihlukahlukeneko Wesitjhaba samaZulu

Umuntu ngamunye gade anendawo kanye nendima ayidlalako, okuya ngobulili bakhe, umyakakhe kanye nesigaba sakhe ekhaya....more

Ikhaya lamaZulu Lamasiko

Ngokwesiko, ikhaya elikhulu gade liletha umnotho, lapha ipilo epheleleko gade ingaphilwa khona....more