Ipilo Yaqobe Lilanga yamaZulu

Ihlalayenzeka

©Dr Peter Magubane

Kade, ipilo qobemalanga ekhaya lamaZulu, nanyana emzini gade kwenziwa into yinye, Gade abantu bahlukaniswa ngobulili, ngeminyaka kanye nangesigaba. Abesana abancani gade bathatha iinkomo ziyodlula emadlelweni/balusa, abantazana bona babodwa nanyana bakhamba nabomanina gade bayokukha amanzi.

Ngikho abentwana bamaZulu gade babona ibhoduluko basese bancani ogade kwenza kobana bazwisise kuhle ibhoduluko egade bahlala kilo. Ngemva kokobana badle ukudla kwekuseni, ekuvamise kobana sidliwe ephakathi kwekuseni, abefazi gade bathanyela, bahlwengise iimpoto benze neminye imisebenzi yekhaya.

Ehlobo, ekuthomeni kwelanga lokha nakusapholileko, gade baya emasimini bayokukhipha ikhula. Lada ekuseni abelusi gade babuya nenkomo, ekhabe bazisengela esibayeni. Ngemva kokuzisenga, gade badla ukudla kokuthoma kwelanga. Ukupheka, gade kuphekelwa phasi ngesibuyeni, kuphekwa ngepoto ekulu ebizwa bona yi-(ikhanzi).

Kuthi, njenganje, amasi (adlale indima eqakatheke khulu ekudleni). Khabe adliwa awodwa nanyana ahlanganiswe nepuphu nanyana imirorho. Kuze kube namhlanjesi okunje ukudla okuqakathekileko okudlewa qobe lilanga, kukhiqizwa emakhaya ngokoban kusilwe isphila hlangana kwamatje

Amadoda akawenzi khulu umsebenzi wangekhaya begodu iqeda iskhathi esinengi asehlanganenweni ebandla lekosi, nekuyindawo eyaziwako ngaphasi komuthi othize nanyana ngaphandle kwemizi, nanyana benza eminye imisebenzi, efana nokulungisa amakhande wabo nanyana batjhuka iinkhumba. Abafazi baluka imiseme lokha banye nabaphothelako nebakufunda kibomanina.

Ukubumba lirhono elingaziwa ngabanengi. Ukubumba ngengodo kwenziwa madoda, avamise ukwenza izinto ezithize ezifana namaphini, iinkirombodo zenyama kanye namathunga wokufaka ibisi, enziwa ngekhuni eqinileko. Abasayenzi imiqamelo yekhuni ngebanga lokobana abantu sele bathanda imiqamelo ethambileko eyenziwe ngetjhila.

Ukwenza izinto ngekhuni gade kulirhono elikhethekileko, ngokwesiko gade kwenzelwa ngerhorhomejeni kwenziwa madoda kwaphela. Khulukhulu gade babumba amalembe, egade bawasebenzisela ukuhlakula emasimini, kanye nengodo ezifakwa emikhontweni, ekhabe zisetjenziswa epini. Kusukela ngeminyaka yabo-1830, umthombo oqakathekile wesimbi khabe utholakala ngokobana kurhwetjelwane namaNgisi kanye namaPotukezi. Imincamo, amatjhila, i-brass.

Kanye nama-musket gade kurhwetjelwana ngazo nge-ivory, ngabasebenzi, iinkomo kanye nenkhumba. Irhwebeli lirholele ekupheleni msinya kwerhono lokuncibilikisa i-iron, ngebanga lokobana khabe sele kutholokala i-iron engasi sezingeni eliphezulu eyenzelwe futhi ekhabe itholakala ebarhwebeni abadlulako.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana