Ukuhleleka Kwezepolotiki Kwesitjhaba samaZulu

© Dr Peter Magubane

Iinqhema zepolotiki

Ukuhleleka kwenqhema zepolotiki zamaZulu kwakheke njenge-Pyramid. Ngebanga lokobana isisekelo semizi ehlukahlukeneko, enencenye yezepolotiki encani kurhulumende wesitjhaba. Umuzi ngamunye gade ulawulwa ngumnumzane (ihloko yekhaya) ogade ahlala indima yokubana ikhaya lihleleke, begodu alawula nanyana ngiziphi izipi ezenzeka ekhaya. Gade alalela induma - eyihloko yesigodi lapha umuzi wakhiwe khona.

Ihloko yesigodi gade kungeyo elawula beyiqiniseke kobana yoke imithetho wesigodi iyalandelwa, begodu bekungiyo elawula izipi nanyana irarulule imiraro ebhalela abobaba bemizi, nanyana imiraro emikhulukhulu, nanyana eqakatheke khulu kobana abobaba bemizi bangayirarulula. Isigodi sasiyincenye yesigodi esikhulu, nanyana isifunda egade silawulwa yihloko eqakathekileko nanyana ikosana yokubelethwa, ekhabe kungiyo ebika ekosini esesigodlweni. Enarheni begodu ngeskhatheso lokha iinkulumiswano gade kungasilula bona zenziwe, iparamidi yezepolotiki le gade iletha indlela ehle nesebenzako, yokobana ikosi irhone ukulawula zepolotiki ebukhosini bayo.

Isakhiwo esinengesi, sele sisetjenziswe baphathi bebala elimhlophe kanye norhulumende wedemokhrasi weSewula-Africa, owakhethwa ngonyaka ka-1994, sele avumile bona itlhogakalo yokusekela nokutlhogonyelwa kwesakhiwo sesintwesi sokuphatha kuyatlhogeka khulukhulu eendaweni ezisemakhaya. Nanyana kunjalo ezinye iindlela zesintu ziphikisana nemithetho sisekelo yeSewula-Africa etja, eqinisekisa ukulingana, ngaphandle kokotjheja kobana umuntu mhlobo bani, ikolwakhe kanye nobulili. Ukuphiwa kwabafazi inarha, ekhabe kungakavunyelwa esikhathini esidlulileko, sele kujwayelekile.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana