Nzulelo ya zwa Polotiki ya ma Zulu

© Dr Peter Magubane

Zwa ma Zulu zwa Polotiki

Nzulelo ya zwa polotiki yo vha yo fhatiwa sa pyramid. Mathomoni a tshiimiswa ho vha huna midi, ine yo vha i tshi kona u ita zwithu zwituku zwa polotiki. Mudi munwe na munwe wo vha u tshi langiwa nga umnumzane (muhulwane wa mudi), we a vha ana maanda a u ri mudini hu vhe na pfano na u shuma na zwithu zwine zwa vha uri mudini zwothe na u tandulula dzi khakhathi dzine dza nga vha hone.

O vha atshi vha na vhudifhinduleli musi zwi tshi da kha induna- muhulwane wa kusi isigodi hune mudi wa vha wo dzula hone. Muhulwane wa kusi ho vha hu ene ane asedzana na milayo yothe na uvha na pfano na u dzudzanya dzi pfudzungule dzine dza nga vha dzi hone dzo balelwa ho khotsi ya mudi.

Kusi hu vha hu fhethu hutuku hune ha vha fhasi ha isifunda, hune ha langiwa nga khosi. Kha shango kana nga tshifhinga tshine ha vha hu sina nyambedzano dza vhudi vhukati ha vhathu, ndi hone hune mafhungo aya kona u swika kha khosi yone ine. Vhunzhi ha hezwi zwivhumbeo zwo kona u vha hone na nga tshifhinga tshine havha hu tshi khou dzhena muvhuso wa vhatshena, na nga tshifhinga tsha muvhuso muswa wa democracy, we ha vha na dzi khetho nga 1994, vho tikedza thodea ya u ima na mahosi a sialala na u ita zwithu zwavho zwa havho.

Naho zwo ralo dzinwe dzi sialala dzi kha di tangana nadzi khudano vha tshi khou lwa mulandu wa muvhuso muswa wa Afrika Tshipembe, une wa ri vhathu vhothe vha ya edana, u dzhenelela. U fhiwa ha shango kha vhathu vha vhafumakadzi, zwine zwo vha zwi sa nga si vhuye zwo tendiwa kale, zwi vho fana zwino.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe