Ukuphakama Kobukhosi bamaZulu

© Dr Peter Magubane

UShaka Zulu

Ngonyaka ka-1787, uSenzangakhona, ikosi encani yamaZulu (ibizo layo elivela kwamanye amadodana kaMalandela ekhabe alwa khulu), waba nendodana angakathathi, uShaka. Ngemva kokobana abesebuthweni lakaDingiswayo, lapha ekhabe angelinye lamabutho akhamba phambili ,Ushaka wabayikosi yamaZulu, ngemva kokobana uyise ahlongakale.

Ngeskhatheso amaZulu gade asiqhema esincani sabantu abayi-1,500, lapha uShaka khabe arhuluphele ukudlala indima ekulu ekulu ekuthuthukeni zepolotiki yabo. Ukusukela emadodeni azala isandla, watlama amabutho, ekwathi ngemva kweminyaka eyi-12, watlama amabutho anerhono eliphezulu akhabe sele lifaka phakathi, amajoni wendawo ezibomakhelwani. Ngokwenza njalo, watjhugulula ubukhosi obuncani babasitjhaba esinobukhosi obukhulu.

Ngonyaka ka-1828, uShaka wabulawa nbomnakwabo, uDingane kanye noMhlangana. Ngemva kokobana bararane, abanakwabo ababilaba kanye nabasekeli babo, uDingane bathola isandla esiphezulu bathatha ubukhosi bamaZulu. Udingane khabe anganalo irhono lokudosa amabutho njengoShaka begodu gade anganali nerhono lokuba yikosi, njeke ubukhosi obukhulu ekhabe butlanywe nguShaka bathoma ukuwa. Iinkosi ezinganandlebe zaphuma ngaphasi kwakDingani begodu uDingane khange abe nerhono lokobana azikatelele kobana zibuye.

UDingane

Lokha amakhuwa nakathoma ukufika eNatali  ngobunengi,enza bona kubebudisi khulu ngeskhatheso. Iindunduma ezihlaza utjani zabonwa ma-Voortrekkers (abantu abamhlophe ababalimi ekhabebafuduke esifundeni se-eastern Cape) njengamadlelo ahlaza, babawa uDingane kobana abaphe inarha lapha bangahlala khona balime.

Ikosi yamaZulu yasaba kobana lokhu kuzoba siqunto esizokwenza bona ubukhosi bakhe buwe, begodu gade ano-Piet Retief, okhabe ali-Voortrekker ekhabe lize ukuzokukhulumisana naye, kanye nabakhambisani bakhe wathi ababulawe. Wathumela amabuthwakhe kobana ayokubulala abafazi abentwana kanye namadoda khabe abeke ilihlo ikampa yama-Voortrekker kude le e-Bloukranseduze kwe-Escourt.

Laba abasindako bafunga kuZimu kobana bazoziphindisela nokobana bazokwakha ikerege bamhloniphe uZimu nange bangathumba lokha nabalwa namaZulu. Ngezi-16 zakaNobayeni ngonyaka ka-1838 emadwalweni womlambo iNcome, eyaphinde yathiywa kobana mlambo wegazi, amakhuwa aziphindisela. Lapha kwabulawa khoma amabutho wamaZulu adlula ku-3000 epini, lokha abanye abadosi phambili bama-Voortrekker balimala kancani.                               

Ukuhlulwa kangaka kwakaDinganokhu kwamhlazisa ubukhosi bakhe baba namabharasi. Nanyana kunjalo, amabuthwakhe ahlulwa kokugcina lokha uMpande kanye noDingane ekubafowabo egade baseleko ekhabe sele banamabutho aqinileko, bamhlasela endundumeni zeMagongco eduze komgcele weSwazini.

UDingane ekhabe sele ayikosi ebalekileko enabalandeli abazele isandla, walinga ukubalekela ewazini kodwana wabulwa ngaphambi kokobana afike khona. UMpande, ekwaba yikosi yamaZulu eyabusa isikhathi eside khulu emlandweni wamaZulu, walandela waphatha iskhumba ngemva kokobana uDingane abulawe, wabusa kusukela ngonyaka ka-1840 ukufikela lapha abhubha khona ngonyaka ka-1872. Umpande khabe kuthiwa akatjhwenyi, nangab khabe bangambizi isidlhadlha uDingane, njeke waliswa lokha uDingane asusa abanwakabo ekhabe bamthusa asaba inga bazamketula esihlalweni.Nanyana kunjalo watjengisa kobana gade ayikosi ebukhali okhabe ayikosi ehloniphekileko ezihlalela kuhle nabomakhelwani bayo abamakhuwa egade bahlala ekoloni yeNatali, lokha bekalokhu ahlonitjhwa bekalawula kuhle abalandeli bakhe.

Ngemva kokobana uDingane ahlongakale, indodanakhe uCetshwayo waba yokosi etja ngonyaka ka-1872. Khabe ayindoda enamandla eyarhona kobana kancani kancani ithwasise amabutho ngendlela uShaka ekhabe enza ngayo eminyakeni eyi-50 eyadlulako, okwabuyisela isithunzi samaZulu kanye nokuzikhakhazisa kwawo. Irhono lamabuthwakhe weThukela, lathoma ukuthusa abomakhelwani abahlala eNatali.

Indlovukazi u-Victoria khabe anerhuluphelo lokobana amaNgisi alawule i-Africa yoke, ukusukela eKapa ukuya e-Cairo. Amandla wamaZulu wawabona asiqabo sebhudango lakhe, kwathi ipi hlangana kwamaZulu kanye namaNgisi kwabonakala bonga ngeze yakhandeleka.

Ipi eyathoma ngemva kokobana abantu beBrithani banikeza amazulu isiphakamiso kodwana amaZulu khange asithathele ehloko. Ipi yokuthoma ekulu gade ise Sandlwana ngezi-21 zakaNobayeni ngonyaka ka-1879, lapha amaZulu ahlula khona amaBrithani ngobunengi. Ipi yaphelela e-Ulundi ngezi-4 zakaVelabahlinze ngawo wona unyaka loyo, lokha indlukulu yamabutho kaCetshwayo ese-Ondini yagirizwa amabuthwakhe ahlulwa. 

Abaphathi Abatjha bakwaZulu

I-ofisi lamakholoni lathatha zokuphatha amaZulu khonokho laphungula amandla wendlu yesigodlo ngokobana bahlukanise amandla wepolotiki abe bukhosi obuyi-13 obuzijameleko. Lokhu kwarholela ekutheni kube nepi yesikhaya ngokobana urhulumende aragele phambili ngokulawula iindaba zoburholi baKwaZulu. Ngehlanganisle eyenziwa ngonyaka ka-1910 lokha amakhuwa nakalawula iSewula –Africa yoke, athatha amandla pheze woke Kwathi ithemba lekosi yamaZulu lokobana ahlonitjhwe ngurhulumende laphela. Ubujamo bendodana kaCetjhwayo uDinizulu kanye nomzukulwanakhe, uSolomon laphunguka laba ngelekosi ejwaylekileko basala balawula inarha encani, kunokulawula ubukhosi baKwaZulu.

Kwabangonyaka ka-1950 lapha urhulumende aqatjha khona isizukulwani sekosi uCetshwayo, u-Cyprian ekwaba mnyaka oqakathekileko wamaZulu. Nanyana kunjalo, amandla wekosi yanamhlanje alitjhwayo. Ngebanga lokobana uphatha izembe eliqwengekileko (ihlendla) ngeminyanya eqakathekileko karhulumende begodu ngiyo edosa phambili iminyanya eqakathekileko, hlangana kwawo lapha kunomnyanya owenziwa qobe nyaka i-annual Reed Ceremony eyathulwa kokuthoma ngonyaka ka-1984.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana