AmaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yamaZulu, nekukholeleka ukuba alolona hlanga lunabantu abaninzi kwilizw loMzantsi Afrika, isusela kubukhosi obuncinane obuthetha isiNguni.

Obu bukhosi bavela ngethuba leminyaka ye sentyuri 16 kufuphi nomlambo Umfolozi River, kwindawo eyaziwa nge KwaZulu-Natal namhlanje. uShaka, nowaba yinkosi yeqelana elincinci lamaZulu ngomnyaka ka 1818, wenza isisekelo sesizwe samaZulu. Lo ka Shaka wokha obona bukumkani bakhe banamandla kulo lonke elamazantsi Afrika.

Translated by Zizipho Silwana

Imicimbi neMixhentso yamaZulu

Umculo, ingoma kunye nomxhentso zidlale indima ebalulekileyo kubomi bohlanga lwamaZulu. Hayi nje kumntu omnye kodwa kuluntu lonke luphela....more

Impilo Yamihla Le Yama Zulu

Mandulo, impilo yemihla ngemihla kwikhaya kumzi (umuzi) wohlanga lwamaZulu, yayiqulathe imisebenzi efanayo. Imisebenzi yekhaya yayisahlulwa ...more

Ubume Bomkhosi WamaZulu

Ngethuba lokuphatha kuka Shaka kunye nabalandela yena, ukukhula namandla wesizwe samazulu kwakulele kubume bomkhosi kunye nezakhono zawo. Um...more

Ubume Beze Poliki bamaZulu

Ubume beze politiki bamaZulu kwakhiwa oku kwe pyramid. Esisekweni sesi sakhiw kwakukho imizi ezimeleyo, neyayibalwa njenge lona qela lincina...more

Inkolelo kunye neeNkolo Zabantu BamaZulu

Kuyo yonke imbali yamaZulu, inkolo yasoloko idlala indima ebalulekileyo kubomi bamaZulu: Kwiimfazwe, kwimisitho, kumanqanaba ohlukileyo kuny...more

Imvelaphi yamaZulu - Iziduko Ezahlukeneyo

Malunga nomnyaka ka 1550 uMalandela, inkosi enabalandeli abaliqaqobana yazinza emazanzi kwe Amandawe Hill ngasemazantsi omlambo Umhlatuze Ri...more

Ukukhula kobuKumkani BamaZulu

Ngomnyaka ka 1787, USenzangakhona, inkosi eselula yamaZulu (neyafumna igama layo komnye woonyana baka Malandela ababethanda ukuxabana), yaza...more

Amayeza Esintu kunye Nemilingo Kuluntu LwamaZulu

Anemvelaphi yawo amayeza esintu kuluntu lwamaZulu. Kwaye imisebenzi yawo kunye nendlela asetyenziswa ngayo sele ithande ukutshintsha ngokuye...more

Indlela Yesintu Yokuzala Umntwana

Ukuzalwa komntana kuhlanga lwamaZulu oko yaye iyinto yabafazi bodwa. Kwaye akukho ndoda ivumelekileyo xa kubelekiswa umfazi. Abantu abazalis...more

Imicimbi Yokufikisa YamaZulu

Mandulo ubomi bamaZulu banemithetho engqingqwa ekufuneka ilandelwe. Umntu ngamnye wayene ndawo yakhe kunye nemisebenzi ethile ekufanele ukub...more

Imizi YeSintu YamaZulu

Usapho lusisiseko sobomi besintu bamaZulu, nalapho yonke into isekelwe phezu komzi (umuzi). Kudala umuzi ngamnye wawune ntloko yekhaya (umnu...more