MaZulu

© Dr Peter Magubane

Setlogo sa Mazulu, mohlamongwe setšhaba se segolo se tee mo Afrika Borwa, se hwetšagala ka sehlopha se sennyane sa batho ba go bolela nguni, ba tšweletše kgauswi le noka ya Umfolozi yeo lehono e tsebjago bjalo ka KwaZulu-Natal nakong ya ngwagakgolo wa 16.

Shaka yo a bilego kgoši ya sehlopha sa Mazulu 1818, o theile metheo ya setšhaba sa Mazulu gomme o agile mmušo wo mogolo mo Borwa bja Afrika.

Mekgwa ya Setšo ya Sezulu

Mmino le go bina di ralokile karolo ye bohlokwa mo bophelong bja Sezulu bophelo, e sego fela bja batho, eupša gape le setšhaba....more

Bophelo bja Letšatši le Letšatši bja MaZulu

Mo nakong ye e fetilego, matšatši ka moka a mo metseng wa MaZulu (umuzi) a be a latela setlwaedi. Go na le phapano ye e dirilwego go ya ka...more

Mokgatlo wa Mašole a MaZulu

Nakong ya taolo ya Shaka lebaetapele ba gagwe, kgolo le maatla a setšhaba sa Mazulu a be a le mo mokgatlobg wa mašole ka yona le bokgoni....more

Mekgatlo ya Sepolotiki ya Mazulu

Mokgatlo wa sepolotiki wa Sezulu o be o agilwe go swana le tlase. Ka tlase ga sebopego go be go na le dintlo tša batho (imizi), tšeo di ak...more

Bodumedi le Sedumedi sa Batho ba MaZulu

Ka histori ya Sezulu ka moka, ga go na ntlha ya setšo sa Zulu fao tumelo e sa ralokago karolo: Go tša bophelo, meletlo, dikgato tša go fa...more

Tlholego ya MaZulu

Ka ngwaga wa 1550 Malandela, kgoši ya go ba le balatedi ba bannyane, o be a dula mo maotong a mmoto wa dipanka tša borwa tša amandawe tš...more

Ukuvuka Kombuso WamaZulu

Ka 1787 Senzangakhona, kgoši ya lesogana ya Mozulu (yeo e hweditšego leina la yona go tšwa go bomorwao ba Malandela wa go tshewenya), o b...more

Dihlare tša setšo le Maleatlana mo Setšhabeng sa MaZulu

Dihlare tša bongaka tša setšo sa setšhaba sa MaZulu di na le tlholego ya go tšwa kgolo gomme tirišo ya tšona ya lehono e fetogile nny...more

Setšo sa Pelego sa MaZulu

Pelego ya bana magareng ga MaZulu ke taba ya basadi ba le nnoši, banna ga ba dumelelwa go ba gona go ba gona mo matswalong....more

Moletlo waPuberty wa MaZulu

Mo nakong ye e fetilego bophelo bja setšo ba Mazulu bo be bo beakantšwe bo na le maitshwaro a yona....more

Malapa a Setšo a MaZulu

Lapa a bopa motheo wa bophelo bja setšo sa Mazulu, yeo e beilwego mo bogareng bja umuzi (lapa la go tšweletša)....more