Mekgwa Ya Setšo Ya Sezulu

Karolo Ye Bohlokwa Ya Bophelo Bja Sezulu

©Dr Peter Magubane

Mmino le go bina di ralokile karolo ye bohlokwa mo bophelong bja Sezulu bophelo, e sego fela bja batho, eupša gape le setšhaba. Go bina go ntše go le bohlokwa ka go hlokomela maikutlo a sehlopha, kudukudu ka dinako tša kgatelelo ya monagano, mothakgalo le phetošo, go fa mohlala, pele ga ntwa, mo manyalong le meletlo ka moka ye bohlokwa ya phetišo ya go swaya go tsena kgatong ye mpsha goba sehlopha (ka tlwaelo mo mengwageng ya tlhbollo).

Diletšo di be di sa dirišwe go bontši bja mebino ya setšo ya Sezulu, le meropa e be e sa tlwaelega, ka dihlopheng tše dingwe. Go bolela nnete, moropa wo o be o tsebega ka setšong sa pele sa sezulu e be e le ingungu, goba moropa wa pitša, ye e dirilwego ka go naba letlalo la pudi godimo ga pitša ye kgolo ya (imbiza) gomme e hlokomedišiša ka diatla.

Go tšwa go bohlatse bjo bo lego gona, go bonala isigubu, goba moropa wa dikgong, wo o tlwaelegilego gare ga Mazulu lehono o be o kopišitšwe, kudukudu go tšwa go baagišane ba Thonga. Mazulu a bile le palo ya didirišwa tša go ba le malenti fao uGubu, le lenti le calabash di kopanyego mo ntlheng ye nngwe, e bile e tsebega. Go bina ka mehla go bile le mohola wa go wo mogolo mo maphelong a Mazulu, gomme go na le dinako tše dingwe fao e na lego karolo ye bohlokwa mo  ditiragalngo tše bohlokwa tša Mazulu.

Meletlo le Tlhalošo

©Dr Peter Magubane

Go fa mohlala, ge mošemane goba mosetsana a gola, go na le dikoša tše di itšego tše di opelwago, di felegetšwa ke go bina. Go swana le manyalo, moo dithulano magareng ga makala a mabedi di bontšhawa ka moletlo le phadišano ya go bina yeo e bopa karolo ye bohlokwa ya moletlo wa lenyalo.

Kudukudu mo nakong ye e fetilego, ge go tsoma go sa ntše go tumile, go bina le gona go be go na le mohola pele ga go tsoma. Pele ga go thoma, banna ba be ba kgoboketša ntlo ya dikgomo fao ba bego ba bina, ba bontšha bokgoni bja bona le seo ba tla se dirago le ka moo ba tla bago bogale ka gona ge ba tsoma.

Ka tsela ye, mafolofolo a motho yo a tsomago a tsošološwa le ditetelo di a emišwa. Tiragalo yeo e bego e kgahliša kudu e be le go bina bja sehlopha sa bokgošing ka diaparo tša bokgoši pele ntwa le mobino bja ngwaga bja mo lapeng la kgoši ka morago ga Dijo tša Dikenywa tša Mathomo. Mebino ya mašole e be e na le mafolofolo ebile e na le maatla, ka nako ye e nepagetšego ebile e diragatšwa gabotse kudu. Khuetšo ya se, le kopantšho ya meaparo e be e le bose ka nnete.

Translated by Lebogang Sewela