Kulinywa kwemaMushroom eNingizimu Afrika

© Marinda Louw

Tintsatfu tinhlobo temaMushroom, ladliwako, lasebentiswa kulapha kanye nawesiganga. Noma emaMushroom ladliwako kwatiwa kutsi ngema ‘white button’ kanye ne ‘brown mushroom’ eNingizimu Afrika emaMushroom labitwa ngekutsi yi’oyster’ kanye ne ‘shiitake’ asacalwa kutsandzwa nawo.

Leti tincwadzi letincane letibhaliwe tiveta kulinywa kwemaMushroom latsengiswako, aphindze avete imisebenti yemaMushroom eNingizimu Afrika. Kusebentisa emaMushroom asebentiselwe kwenta umutsi kanye netintfo tesintfu ngiko lokuhamba phambili.

Translated by Thandokuhle Motha

Buhle Nekusebentiswa kweMushroom

EmaMushrooms enta imali futsi anemphilo phindze ayafakwa ekudleni lokufaka ekhatsi emacandza kanye nemishibo kute kube nemsoco. E-Ningizimu ...more

Kuhlanyela emaMushroom

Esikhatsini lesinyenti emaMushroom akhuliswela endlini lapho khona kunemoya logcinekile futsi kushisa kwakhona kuyagadzwa kutsi kungashisi k...more

Umcuba weMushroom

Umcuba ngiwo lomcoka ekulimeni emaMushroom. Kutsi umcuba muhle noma mubi utoba nemtselela esivunweni semaMushroom. Kumcoka kutsi lomcuba ube...more

Kukhicitwa kwemaMushroom

Kukhicitwa kwemakhowe ladliwako kukhule emahlandla langetulu kwa-30 kusukela nga-1978, ngema-shiitake (emaLentinus edode) enta cishe 22% ema...more

Imikhicito Yelikhowe

Indlela lejwayelekile yekudla emakhowe ungawadla angakaphekwa kumasaladi noma aphekwe kuphekwe nabhotela, kuoyili noma i-ghee. Emakhowe anga...more

Kulinywa kwemaTruffle eNingizimu Afrika

Kulima ema truffle eNingizimu Afrika kusekuncane kodwva kuyakhula, kugcile ekukhicitweni kwema truffles lamnyama lamanyenti aseFrance lahamb...more

Kukhicitwa kweTruffle Emhlabeni Wonkhe

Lawa 'makhowe' lamnandzi langaphansi kwemhlaba amcoka kakhulu ekudleni. Kutfolakala esigangeni ngekhatsi kwetimpandze tetinhlobo letitsile ...more

Tinhlobo Temakhowe

Kunemakhulu etinhlobo temakhowe lahlanyelwe (ngetulu kwetinhlobo letingetulu kwa 50) letitfolakala emhlabeni jikelele kepha kukhicitwa kwema...more