Ukulinywa Kwamakhowe eSewula Afrika

© Marinda Louw

Amakhowe adliwako, asihlahla sokulapha newehlathini aziinqhema ezithathu zamakhowe ezenza i-indastri yamakhowe ephasini. Njengombana amakhowe adliwako afana ne-white button kunye ne-brown mushroom aziwa khulu ekudleni ekudliwa eSewula Afrika namhlanje, amakhowe avela amalanga lana afana nama-oyster kunye ne-shiitake athandwa khulu babantu.

Umlandelande weemtlolondaba emifitjhani inikela ilwazi ngokukhiqizwa kwamakhowe eSewula Afrika begodu iqala nemihlobo emitjha nokudla kwefuyo kwamakhowe kunye nokusetjenziswa nenzuzo yamakhowe adliwako athengiswako. Ukusetjenziswa kwamakhowe ekwenzeni iinhlahla zokulapha kunye nokusetjenziswa ngokwesintu ngelinye ilwazi eliiqakathekileko elingabhalwa kilomtlolondaba omfitjhani.

Translated by Busisiwe Skhosana

Iinzuzo Nokusetjenziswa Kwamakhowe

Amakhowe anomthelela omuhle epilweni begodu ukungezelelwa kwawo ekudleni okufana nama-omelettes kunye nesitju kungezelela ukunambitheka okum...more

Akhiqizwa njani Amakhowe

Amakhowe atjalwa ngaphakathi kwezindlu ezenzelwe ukutjala lapho amazinga we-carbon dioxide, ubuswe kunye namazinga womtjhiso aluwulwa ngokuk...more

Ivundela Yamakhowe

Ivundela iqakathekile ekulinyweni kwamakhowe. Indlela ivundela eyenziwe ngayo nekhwalithi yayo inomthelela ekhwalithini yomkhiqizo wesitjalo...more

Ukukhiqizwa Kwamakhowe

Ukukhiqizwa kwamakhowe adliwako akhiqizelwa ukuthengiswa kukhule ngaphezulu kwamahlandla ayi-30 kusukela ngo-1978, nge-shiitake (Lentinus ed...more

Imikhiqizo Yamakhowe

Indlela ejayeleke khulu yokudla amakhowe kuwadla ahlaza emasaladini nofana aphekwe ngebhodere, amafutha nofana i-ghee. Amakhowe angonyiswa, ...more

Ukulinywa Kwama-Truffle eSewula Afrika

Ukulinywa kwama-truffle eSewula Afrika kusese yi-indastri encani kodwana ekhulako, eqale khulu ukukhiqiza ama-French black truffles khulu ku...more

Umkhiqizo we-Truffle Ephasini

Amakhowe lawa anuka kamnandi wangaphasi abiza imali enengi eendaweni zokudla. Atholakala emahlathini hlangana nemirabho yemihlobo yemithi et...more

Imihlobo Yamakhowe

Kunemihlobo emakhulukhulu elinywako yamakhowe (imihlobo engaphezulu kuka-50) etholakala ngaphetjheya kodwana umkhiqizo wamakhowe eSewula Afr...more