Zwa u Tavha Ngowa Afrika Tshipembe

© Marinda Louw

Dzine dza liwa, dzine dza lafha na dza daka ndi zwone zwigwada zwiraru zwa dzi ngowa zwine zwa ita uri dzi kone u shuma kha ndowetshumo ya dzi ngowa u mona na shango lothe. Ngeno ngowa dzine dza liwa u fana na tshena na dza buraweni dzi tshi tou divhea vhukuma kha dzi menu dza Afrika Tshipembe dza tshikhuwa, dzi exotic sa dzi oyster na shiitake dzi khou thoma u divhea vhukuma. 

Hei article ita uri u kone u vhona nga vhudalo zwa thengiso na u bveledziwa ha ngowa Afrika Tshipembe na u shuma hu na mbuyelo ya dzine dza vha uri dzi ya liwa. Zwa u shuma sa mushonga na zwa mvelo zwa ngowa ndi zwithu zwa ndeme na zwithu zwine zwa takadza ngazwo zwine zwa vha uri a zwo ngo nwaliwa nga ha zwo kha hei series.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

Mbuyelo na Mushumo wa Ngowa

Ngowa dzina mbuyelo dza dovha hafhu dza vha na mutakalo dzi ya dovha hafhu dza engedziwa kha zwibikwa zwine zwa nga...more

Ndila dza u Bveledza Ngowa

Ngowa dzi tavhiwa hune ha vha uri ndi nga ngomu hune tshikalo tsha carbon dioxide, humidity na temperature zwi ya kona u langiwa nga ngona....more

Compost ya Ngowa

Afrika Tshipembe, compost ya ngowa i itwa nga straw tsha wheat, manyoro a khuhu na madi, hu ya pangiwa na gypsum u khwinisa tshivhumbeo, ya ...more

U Bveledziwa ha Ngowa

U bveledziwa ha ngowa dzine dza vha uri dzi ya rengiswa dza u liwa zwo no engedzea lune lwa fhira 30 ubva nga 1978, hune...more

Zwibveledzwa zwa Ngowa

Ndila ya khwine ya u u kona ula dzi ngowa unga dzi la dzo oma kana dzi tshi kha dzi salad kana dzo bikiwa, mapfura kana ghee....more

Zwa u Tavha Truffle Afrika Tshipembe

Zwa u tavha dzi Truffle Afrika Tshipembe zwi kha di vha zwituku fhedzi ndi ndowetshumo ine ya vha uri i khou hula vhukuma, ine ya vha yo dis...more

U Bveledziwa ha Truffle kha Lifhasi

Hezwi zwithu zwine zwa nukhelela zwa ngowa dzine dza vha dzi fhasi ha mavu ndi zwithu zwine zwa dzhieliwa nntha vhukuma....more

Tshaka dza dzi Ngowa

Ine ya vha uri ndi yone ine ya bveledziwa nga vhunzhi ndi ya shiitake, ine iya kona u swika kha 20% ya zwine zwa bveledziwa shango lothe, ng...more