Buhle Nekusebentiswa kweMushroom

©Marinda Louw

EmaMushrooms enta imali futsi anemphilo phindze ayafakwa ekudleni lokufaka ekhatsi emacandza kanye nemishibo kute kube nemsoco.

E-Ningizimu Afrika, esikhatsini lesinyenti emaMushroom asebentiswa kakhulu ekudleni. emaMushroom esikhatsini lesinyenti asebentiswa ekudleni lokufana nemacandza, tishibo, kanye nenyama yenkomo nalokunye lokunyenti.

EmaMushroom angadliwa alihlata futsi angasebenta njenge mutsi wekulapha.

Ngabe emaMushroom Anemphilo?

EmaMushroom acuketse umsoco lomunyenti lophilisako. Lemisoco lephilisako lekumaMushroom ifaka ekhatsi iSelenium, Vitamin C, Choline kanye neSulfur; iphindze ibe neErgothioneine levikela kutsi bantfu bangahlali bakhatsatekile.

Lenye iMushroom icuketse imisoco lesiphohlongo kanye nemaMinerals lasitfupha. Loku kufaka ekhatsi iCopper, iSelenium, iPotassium, iManganese, iZinc kanye nePhosphorus phindze kube nemaVitamins B1, B2, B3, naVitamin C nePantothenic acid.

Live laseHungary lelishoda ngeSelenium, selicale kufundza ngemaMushroom laneSelenium, bakwenta loku ngekunakekela tihlahla letisakhula ngemucuba loneSelenium. Njengoba emaMushroom anemphilo adlala indzima lenkhulu ekuvikeleni kuvuvuka iphindze inciphise sifo semudlavuza.

EmaMushroom kanye naVitamin D

©Louise Brodie

Vitamin D uyadzingeka emphilweni kute avuse emasotja emphilo futsi uyadzingeka kutsi umuntfu abe nematsambo laphilile aphindze avikele umtimba esifeni lesibitwa ngekutsi yiOsteoporosis kanye nalokunye lokunyenti. 

Noma emaMushroom akhula endzaweni lapho kungekho khona lilanga, emaMushroom angaba naVitamin D. emaMushroom acuketse iErgosterol, sihlahla lesishintja sibe nguVitamin D uma sihlanganiswa nekukhanya kwesilungu. Licwaningo lelentiwe esikolweni sabo dokotela eSidney eveni laseAustralia livete kutsi 100g weMushroom leshiwe elingeni esikhatsini lesilingana nelihora linye, licukatsa Vitamin D lolinganiswa ku 10mg, loku nguloVitamin D lodzingekako kubantfu labadzala ngelilanga.

Kudla emaMushroom

©Marinda Louw

EmaMushroom eta ngitindlela letinyenti, lacedza kuvunwa, lasesikoteleni, lakomisiwe, layimphuphu, lakentiwe litje lemakhata – bese kuyangekutsi kumatima kangakanani kuwatfola, angaphindze adliwe angakaphekwa, aphekiwe, angaphindze asebentiswe njengemutsi lolaphako longemaphilisi noma imphuphu.

EmaMushroom abanemusoco lomunyenti uma aphekwe sikhatsi lesincane, futsi licwaningo lakhombisa kutsi emaMushroom uma aphekwe ku-microwave anemusoco lomunyenti kunalawo lawentiwe emafutseni.

Inyama kanye nemaMushroom

EmaMushroom esikhatsini lesinyenti ahlanganiswa netintfo letinyenti ekudleni kute kube nemusoco lomunyenti.

Sekujwayelekile kutsi bantfu bahlanganise inyama kanye nemaMushroom kutsi kudla kungabi nemafutsa kakhulu futsi kukhuphule lizanga lemsoco. Licwaningo libonisile kutsi kuhlanganisa ngekulingana inyama nemaMushroom kwehlisa emafutsa phindze kukhuphule umsoco.

EmaMushroom Asebentiswa njengeMutsi Wekulapha

©Marinda Louw

Ngaphandle kwekudla, emaMushroom aphindze asebentiswe kulapha tifo letinyenti, kusukela kadzeni emaMushroom beka sebentiswa njengemutsi wekulapha wesintfu.

Kunetinkulungwane letimbili temaMushroom latfolakale kutsi ayadleka futsi angasebentiswa kwenta umutsi wekulapha, kwentiwe licwaningo lelinyenti kuhlola kumcoka kwemaMushroom ekulapheni. Lokulandzelako kuchaza kabanti ngaloku.

Licwaningo lelicubekako likhombisa kutsi emaMushroom latsite adlala indzima lenkhulu ekuvukeleni tifo letihambelana nebudzala, letifana neAlzheimer kanye neParkinson’s. Licwaningo libuka kakhulu tinhlobo temaMushroom letisita kutsi ubenecondvo lengakhohlwa, iMushroom lebitwa ngekutsi yiTurkey tail ngiyo lecwaningwe kakhulu. LeMushroom isita kulapha tifo letihambelana netifo telucansi, kusita kucinisa emasotja emtimba kubantfu labanemhlavuza wemabele kanye nekuhlala udziniwe, konkhe loku kusacubeka nekucwaningwa.  

Letinye tintfo letisitwa kusebentisa emaMushroom nguleti: kugeza umtimba, kuvikela tifo tetinso, kuvikela kuvuvuka, kuvikela umhlavuza, nalokunye lokunyenti. emaMushroom lekutsiwa asita kuvikela sifo semhlavuza ngulawa; iAgaricus, iBay bolete, iNoki Lactarius, iRussula naletinye letinyenti.

Akusiwo wonkhe emaMushroom ladliwako, kufanele ucaphele uma ufuna emaMushroom esiganga. Kumcoka kutsi ukhulumisane nemuntfu lowati kakhulu ngemaMushroom noma umuntfu wetemphilo ungakadli emaMushroom.

Translated by Thandokuhle Motha