Imikhicito Yelikhowe

©Marinda Louw

Indlela lejwayelekile yekudla emakhowe ungawadla angakaphekwa kumasaladi noma aphekwe kuphekwe nabhotela, kuoyili noma i-ghee. Emakhowe angaphindze omiswe, ahlanganiswe entiwe ngatsi nguswayi, afafatwe bese kufakwe kuwo ema sauce kanye nelisobho.

Emakhowe lakomisiwe afakwa kabusha emantini noma kumhluzi ngesikatsi emakhowe asayimpuphu lakomisiwe angafafatwa ekudleni letinjengemasobho ne sauce. Emakhowe angashintjwa futsi ahlanganiswe naletinye titsalo letinjenge wayini, oyili, viniga, galiki, emakhambi nalokunye lokunyenti. Mushroom paste (emakhowe lafahlatiwe, oyili, emantongomane, emakhambi) esikhatsini lesinyenti isebentiswa esinkhweni kanye nasenyameni.

Leminye imikhicito lehlobene ne-mushroom ifaka ekhatsi i-mushroom biltong, sikhumba semakhowe kanye nemakhitsi wema mushroom latikhulisako. I-Biltong ngemasiko inyama leyakhiwe leyentiwe yasikwa kwenyama lenamafutsa lenemhluzi. I-Mushroom biltong ingaba kudla lokudla nawufuna kuhlafuna, futsi ikahle kubantfu labangadli inyama entiwe ngemakhowe lasikiwe futhi omiswa afana nemamakhowe e-shiitake noma ema-oyster.

Sikhumba seMushroom sikhula kusuka ku-mycelium (sakhiwo lesifana netimphandze te’fungi’) futsi kutsatsa emaviki lamabili kukhula site sifike ku-cowhide lejwayelekile. Emakhitsi wemamushroom latikhulisako afaka tinhlansi kanye nenhlansi yekutjla emakhowe e-shiitake, enoki ne-oyster.

Emakhowe ayatfolakala kumitsi yetemphilo, likhofi lema-mushroom lenema-cordyceps emakhowe futsi asetjentiswa kwenta sikhumba sibe sihle.

Ungawadla Kanjani Emakhowe

©Asha Yoganandan

Lamanye emakhowe angadliwa aluhlata kumasaladi kepha emakhowe lamanyenti aphekwa ngaoyili, kubhotela noma i-ghee. Bantfu labanyenti bats emakhowe lentiwa ku microwave anemphilo.

Nawupheka emakhowe bantfu labakwati kupheka batsi kungeta swayi kanye napelepele nawucedza kupheka. Kungeta swayi nawupheka emakhowe kukhipha liketsheza futhi kunganciphisa tintfo letinyenti.

Emakhowe aphakeme nge-guanylate, lelinye lamakhompiyutsa lelinikela ekunambitsekeni kwe-umami. Ukunambitseka kwe-umami kuyandza njengoba emakhowe labrown avuthwa kumakhowe lamakhulu labrown (i-portabella). Emakhowe lamasha e-shiitake ne-shiitake leyomile manyenti kakhulu lapho kuhlanganiswa kunambitseka kwe-umami.

Kugcina Emakhowe

©Marinda Louw

Ngalokufanelekile, emakhowe kufanele agcinwe etikhwameni temaphepha ekumunya noma ngumuphi umswakama longaba khona lapho emazinga ekushisa ashintja lapho agcinwa khona. Emashelufa emakhowe laphakatsi kwemalanga langu 5 nemalanga langu 7, kepha kufanele uhlale utsenga emakhowe laphilile - i-sponginess neticu letindze (ku-Agaricus spp) tivame kuba inkhombisa kutsi lamakhowe sekadvutane kuphelelwa yimphilo yawo.

Umcuba Wemakhowe

Ngaphandle kwekukhicita emakhowe ladliwako, lokumcoka kwekusebenta kwekulima kwemakhowe yi-compost yema-mushroom lesebentisiwe. Umcuba wemakhowe wentiwa ngetjani, umcuba wenkhukhu, i-gypsum nemanti. Ngemuva kwekuvunwa kwemakhowe, manyolo losetjentisiwe angasetjentiswa emhlabatsini kwenta ngcono kungena kwemanti, umtsamo wemanti wekubamba, usita kukhuphula umhlabatsi longakalungi futsi ukhulise kuvundza emhlabatsini. 

Umcuba wemakhowe angacukatsa swayi kanye netintfo letiphilako letingavundzile, ngako ke kufanele kuhlanganiswe futsi kute kuhlanganiswe kahle inhlabatsi nekusetjentiswa kwemagciwane emhlabatsini.

Ayini ema Truffles?

©Woodford Truffles

Ema Truffles, mitimba yetitselo te’fungi’ letingaphansi kwemhlabatsi, yindlela lebusako lebitako lekhula ngaphansi kwetimo tenhlabatsi lekhetsekile futsi ijwayele kuhlotjaniswa netimpandze tetihlahla. Kunetinhlobo letiningi tema truffles tivame kukhula etifundzeni letitsile futsi letihambisana netihlahla letitsile. Sibonelo, truffle lemnyama itfolakala edvutane kwetihlahla te-oki, icherry kanye ne hazelnut esifundzeni sasePérigord eFrance.

Ema truffles lamanyenti atjaliwe avela eSpain, kodwva ema truffles nawo angavunwa esigangeni.

Kukhona kulima lokumbili eveni laseNingizimu Afrika. Kutjala kunciphiswe etindzaweni letinemazinga ekushisa langephansi ebusika kwa 8℃ futsi kubheke kakhulu kwi Périgord truffle lemnyama ngekuhambisana netihlahla te oki letingalawulwanga.

Translated by Thandokuhle Motha