Umcuba weMushroom

©Marinda Louw

Umcuba ngiwo lomcoka ekulimeni emaMushroom. Kutsi umcuba muhle noma mubi utoba nemtselela esivunweni semaMushroom. Kumcoka kutsi lomcuba ube sezingeni lelisetulu wonkhe, kepha kuhlala ukhicita umcuba losezingeni lelisetulu akukholula kufuna bantfu labawatiko umsebenti wabo.

E-Ningizimu Afrika, balimi labanyenti labalima emaMushroom bayatentela umcuba. eEurope nakulamanye emave, nemishini lemikhulu leyenta umcuba wemaMushroom.

Kwenta Umcuba wemaMushroom

©Marinda Louw

Umcuba lomuhle umcoka ekulimeni emaMushroom futsi kufuneka ufakwe tintfo letidzingekako aphindze anakekelwe kusukela ekucaleni. Tinyenti tindlela tekwenta umcuba, kuya ngekutsi yini lekhona kulelo plazi. Lena ndlela lelandzelako ngulesinye sibonelo sakhona.

eNingizimu Afrika umcuba wemaMushroom wentiwa nge ‘wheat straw’, emakaka etinkhukhu kanye nemanti. Baphindze bangete i’Gypsum’ kwentelwe kutsi lomcuba ubambe kahle.

Indlela lejwayelwe kusebentiswa kufaka 1 000 kg we’Straw’, 800 kg wemakaka etinkhukhu kanye na 85 kg weGypsum.

Ema ‘straw bales’ ayamantiswa emalanga langu 5 kuya kumalanga langu 6, bese iyagamulwa ihlanganiswa nemcuba.

Lokwenta lomcuba kufaka ekhatsi kudlanganisa tintfo letenta lomcuba, bese uyanisela kute lomcuba utowenteka kahle. (Lokungenisa umoya kusita kuvikela tifo). Nawusolo ucubeka nalendlela yekwenta umcuba kuya ngekushisa kakhulu, kushisha kungagcina kufika ku 70℃.

Emuva kwemaviki lamatsatfu, lomcuba uyalungiswa, kulesi sigaba umoya wangekhatsi uyashintjwa abe yiProtein loku kuba kudla kwaletitjalo temaMushroom kutsi tikhule.

Lapho khona lomcuba wemaMushroom solungile, ufakwa emashelufini noma emasakeni ungakahlanganiswa netitfombo temaMushroom.

Umcuba weMushroom Losasebentisiwe

Emuva kwekuvuna, lendlu lapho bekukhulela khona emaMushroom iyaclinwa kususwe umcuba losagugile. Umcuba losebentile wemaMushroom ujwayelwe kusebentiswa engadzeni, kepha kumcoka kutsi ucubeke uvundze kwentelwe kutsi utsambe kahle. Umcuba wemaMushroom ungenta kutsi umhlabatsi uvundze futsi ukhone kubamba kahle emanti.

Translated by Thandokuhle Motha