Kuhlanyela emaMushroom

©Marinda Louw

Esikhatsini lesinyenti emaMushroom akhuliswela endlini lapho khona kunemoya logcinekile futsi kushisa kwakhona kuyagadzwa kutsi kungashisi kakhulu. Lena yindlela lefuna bantfu labawufundzele lomsebenti wekulima emaMushroom, ikakhulu kukhulisa lihlobo leAgaricus.

Kulima emaMushroom kufuna bucwephesha lobusezingeni lelisetulu, khona sivuno sitoba sihle semaMushroom. Futsi nawufuna kulima emaMushroom kufuna ube nemali lenyenti. Dokotela Martmari van Greunen udzizelelile kutsi kulima emaMushroom kufuna bucwephesha lobusezingeni lelisetulu. 

Letinye tinkinga letiba khona ekulimeni emaMushroom kutsi leminye imiphakatsi awatsandzi kudla emaMushroom phindze emaMushroom ayashesha kumosheka afuna indzawo lepholile.

Kukhulisa emaMushroom

©Marinda Louw

Umcuba lowentiwe kahle waphindze wafakwa kumaphepha bheki. Bese kutsi titfombo temaMushroom tifakwa kulomcuba, loku kwenta kutsi timphandze tikhule kahle. Lesisikhatsi sekuhlangana kwemcuba kanye netimphandza kutsatsa emalanga langu 15 kuya kumalanga langu 19.

Nangabe ufuna kutsi emaMushroom asheshe ahlume kahle, kufanele usebentise 5 cm wentfo lebitwa ngekutsi yiCasing – ifakwa ngetulu kwemcuba. Lena casing ifaka ekhatsi umcuba lolandzwe eveni laseIreland noma eNetherlands. Umoba lohlanganiswe nomcuba lotsite losuka emaveni angaphandle kukhulisa iAcidic pH. Lokukusita kutsi sivune semaMushroom sibe sihle.  

EmaMushroom nasekakhule kahle kufanele wehlise lizinga lekushisa kulawa makamelo lapho khona emaMushroom akhulela khona, loku kwentiwa ngebucwephesha lobusezingeni lelisetulu. Lobubucepheswa busita kutsi emaMushroom acale kuveta titselo, lesisigaba sibitwa ngekutsi iPinning. Kulesi sigaba sePinning, emaMushroom ayakhula ngebukhulu onkhe malanga, kufanele uhlale uwahlola khona utobona nasekufike sikhatsi sekuvuna.

Kuvuna emaMushroom

Kukhipha titselo kumaMushroom kwenteka ngetikhatsi letingafani. Loku kucala kwenteka emuva kwemala langu 17 emukwe casing kuphindze kucubeke njalo ngeliviki. Lokujwayele kwenteka kutsi kuvunwa katsatfu bese kususwa umcuba kulungisela kuhlanyela letinye tibhidvo.

EmaMushroom lavunelwa kutsi adliwe ngaleso sikhatsi ajwayelwe kuvunwa ngesandla, ahlukaniswe apakishwe kumabhokisi labo 5kg. EmaMushroom lawa kufunekwa agcinwe endzaweni lepholile kusukela ku 2 kuya ku 4°C.

Lesigaba sesibili sekuvuna emaMushroom (sibonelo, kungaba ngulawa lavutfwe kakhulu noma langekho kahle) ayasikwa asebentiswe kufaka ngetulu kwepitsa pheceleti pizza ngelilwimi laGeorge. EmaMushroom lentiwa kufakwa ematsinini avunwa ngemushini.

Inhlanyelo yemaMushroom

©Marinda Louw

Inhlanyelo yemaMushroom ibitwa ngekutsi yiSpawn (icishe ifane nenhlanyelo yemabele) lena ihlanganiswa nentfo yemaMushroom letsite. Loku kusebenta njenge nhlanyelo yemaMushroom, ihlanyelwa kumcuba. Ihlanganiswa kumcuba ingu ingamalitsa langu 8 noma sisindvo lesingu 0.5%. Lomcuba lonenhlanyelo ubese ufakwa emasakeni ibekwe khona itohlangana kahle.

Kuhlangana kwalenhlanyelo nemcuba kwenteka endlini lapho khona kukhulela khona emaMushrooms noma etigodzini letentiwe ngebucwephesha. Kufuneka kube khona umoya, khona kungatoba khona tifo kulomcuba.

Translated by Thandokuhle Motha