AmaPedi

© Dr Peter Magubane

AmaPedi kade gade asetjenziselwa ukutlhadlhula abantu besifunda seMpumalanga kanye nese-Northern Province abakhuluma isiSotho eSewula Africa. Mva nje, iinqhemezi sele zithiywe ngabutjha zabizwa kobana ma-Northern Sotho. AmaPedi, sele kancani bawazwisisa, njengencenye yaBasotho be-Highveld abahlala e-plateu ezombeleze i-Pietersburg.

Ezinye iinqhema zama-Northern Sotho, ezinengi zazo amaPedi akhe azilawula, beSotho be-lowveld eduze kwe-Drakensberg Escarpment, kanye nabeSotho bepumalanga besifunda se-Mapulaneng nawuya e-Lydenburg.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Ituthuko Emphakathini wamaPedi

Ngemva kokuhlulwa maBrithani, amaPedi afuduselwa eendaweni ezibekelwe wona. Hlangana kwezinye eziqakatheke khulu iindawo zamaPedi, se-Sekhukhuneland....more

Ukuhlukaniswa Kobulili Emphakathini wamaPedi

Isiko lamaPedi lihlukaniswa ngobulili ngazo zoke iindlela. Zoke izinto zikhanjiswa ngobulili, kusukela emafindweni abawabopha ezambathweni zabo, ukuya engomeni...more

Ukuhlukaniswa Kobulili Emphakathini wamaPedi

Lokha amandla wamaPedi nakaphezulu nanyana amaMoreteng, nakangaphasi kwakamdosiphambili wamaThulare gade bahlasela ngepumelelo iindawo...more

Ukuthuthuka kwamaPedi

Njengabanye abantu abakhulumako, imitjhado yamaPedi (lenyalo) ayenzi kobana ubuhlobo bube semthethweni hlangana kwabantu ababili: Uyinto yesiqhema, eyenza bona kube nobuhlobo hlangana...more

Amagwalo Noburhwari bamaPedi

Hlangana noburhwari bamaPedi obuqakathekileko kubalwa, irhono lokubumba ngedaka, ukugwala imizi, irhono lokubaza ngeplanka (khulu ukwenza iingungu) kanye nokuphothela....more

Ukuhleleka Kwezehlalakuhle yamaPedi

NjengabaSotho kanye namaTswana amaPedi ngaphambi kokobana bawahlule epini, gade ahlala emakhresteni amakhulu ahlukaniswe zinqhema ze-kgoro egade zihlala emizini efanako ngobundeni....more

Ukuhleleka Kwehlangano Yepolotiki yamaPedi

AmaPedi akhe alawula inarha ekulu esemgceleni wesifunda seLimpopo, Vaal kanye nemhlanjeni iKomati, amandlabo khabe alele lapha namhlanje esikubiza bona seSekhukhuneland...more

Ingoma Yabafazi bamaPedi

Ngelanga ingoma yamadoda wamaPedi ephela ngayo, i-bogwera (ingoma yabefazi i-byale iyathoma. Bantazana abamatlawana kwaphela abavunyelwe ukobana baye engomeni....more

Ingoma Yabantu Abaduna bamaPedi

Isikhathi sengoma, esihlala siphakathi kobusika, siya ngokobana ikhona Na, indodana ekulu nanyana umzukulwani wekosi hlangana kwabesana abaya engomeni....more

AmaPedi weSewula Africa

Ngokuya ngokwendaba eziqoqwako, amaPedi umtlhalawo uvela eMaroteng, ngaphasi kwamaKgatla, ekuyincenye namaTswana. Kukholelwa kobana eminyakeni eminengi eyadlulako...more