Ukuthuthuka kwamaPedi

Umtjhado

©Dr Peter Magubane

Njengabanye abantu abakhulumako, imitjhado yamaPedi (lenyalo) ayenzi kobana ubuhlobo bube semthethweni hlangana kwabantu ababili: Uyinto yesiqhema, eyenza bona kube nobuhlobo hlangana kwemindeni. Ufaka hlangana ukudluliselwa kwemali (magadi) esuka emndenini wekhabo ndoda iya emndenini wekhabo makoti (bogadi) bese kuthi kuthi ukuzibophelela hlangana kwakamkhwenyani kanye nenhlobo zakhe buzaliseke ngemva kokubelethwa komntwana.

Umtjhado kade usibophezelo emphakathini wesintu wamaPedi. Kade kuyindlela esemthethweni engafaki hlangana zekolo. Okungafani nengoma, umtjhado awutjhugululi ubujamo bakamakoti, nomkhwenyani, kodwana USA esigabeni esilandelako ubujamo ababili abakibo njengabantu abadala abaye engomeni emphakathini wamaPedi. Ubujamo obutjha obutholwa ngomtjhado ngebusemthethweni, obungezelela amandla, ukuzibophelela kanye nemisebenzi yobujamo asele abantu ababilaba banabo.

Izibulo lamaPedi

©Dr Peter Magubane

Ukubelethwa kwezibulo lamaPedi, gade kuyinto eqakathekileko: kungasi ngebanga lokobana kwakuletha ilunga elitjha ekhaya, kodwana ngebanga lokobana gade kuphakamisela umma ebujameni obuphezulu. Ukungezelela, gade kuphetha isibophezelo somndeni kamma emndenini kababa, lokha kwenza ubaba azizwe ayindoda be bukhulisa isibongo sakhe.

Umntwana wokuthoma umakoti uvamise ukumbelethela ekhabo. Ngemva kokubeletha, umntwana nomma babuyela ekhabo lendoda lapha babanjelwa khona umnyanya, umndeni kamma uletha inyama kanye notjwala. Lokhu kukugcina isibopho sokgcina somndeni kababa sokunikeza ilunga linye lawo umntwana, welobolo, ekuyimali elingana iinkomo zamalobolo ezibhadelweko.

Ngebanga lobujamo obutjha umma esele abutholile, ubaba umakhela indlwakhe, ngebanga lokobana sele anelungelo lokuphatha wakhe umuzi. Nakabuya nomtwana, umma nontwana bayahlukaniswa iskhatjhana emzinakhe omutjha. Ngemva kwalokhu, kwenziwa umnyanya okhethekileko (ngwana utswa ntlong) lapha umntwana akhitjhwa khona ngendlini, kugidingwe nelunga elitjha elifikileko emndenini. Ngomnyanya lo, kwamukelwa ilunga elitjha emndenini, kugidingwe nobujamo bakamma obutjha.

Umurhwa Wengoma

©Dr Peter Magubane

Emphakathini wesintu wamaPedi, ukuhlukaniswa kobulili gade kuyinto eqakathekileko engomeni, kade kugandelela ukuhluka kobulili. Ingoma ilitjhwayo lokobana umuntu sele abamdala, begodu inikeza umuntu oyileko ilungelo lokuhlala emphakathini lowo.

Begodu emadodeni, ilungelo lokungenelela eendabeni zepolotiki nemisebenzini yokugweba. Inzuzon eqakathekileko ingoma eyilethako kukobana iqinisa ukuqakatheka kwamaPedi ebantwini bebukhosini babo: iinkosana kutlhogeka kobana zibawe imvume eenkosini eziqakathekileko ngaphambi kokobana zingathoma ukukhipha ingoma etja.

Ilungelo lokunikeza nanyana lokwala, lingezelela amandla wekosi eqakathekileko, ngebanga lokobana limupha ilawulo phezu kwabahlali bakhe nokobana bangangena kwezepolotiki namkhana zokugweba.

Mvanje, ngebanga lokobana ikosi ngayinye inelungelo lokukhipha ingoma izijamele be izilawulele yona, ingoma sele ibalethela umnotho amakhosi lawo, avamise kobana abekwe umlandu wokungasebenzisi kuhle imali ayibuthelela ngendlela le. Ingoma, eyaziwa ngokobana yi-koma (ebuya ebizweni elithi-go koma nekukuwisela) nanyana lebollo (evela ebizweni-go bolla, okutlhadlhula bona ukulimaza), khabe kuyinto eqwenge khulu neqakathekileko emasikweni wamaPedi.

Ukobana abesana nabentazana baye engomeni lokha nabafika emnyakeni othize kade kukatelelekile, kodwana ubulili obubilobu kade bungayi engomeni yinye. Abesana gade baya amahlandla amabili, abentazana kanye. Ngengoma gade bathola ilungelo lokuba badala ngokuzeleko begodu gade babafaka ngaphasi kwesiqhema esihlukileko. Ingoma isaqakathekile emaPedini kodwana sele itjhuguluke yabamthombo – nanyana isibuko sokukhukanisa ihlalakuhle yabantu. Ukungazwani hlangana komphakathi wamaPedi, okuhlangana na-baditjhaba (besintu) kanye nama-Kristu (abazalwani) iincenye yakho ayiveli ekubethabethaneni kwezekolo kwaphela, kodwana nekutheni kuyatlhogakala kobana baye engomeni nanyana bangayi na. Kuveza nemehluko hlangana kwezehlalakuhle kanye nefundo.

Lokha ingoma enengi yamaPedi ingakatjhuguluki, kunamatjhuguluko ambalwa kusukela lokha kubuthelelwa umniningwani, wendaba le. Njeke sele uthathwa njengento yakade. Lokha abesana baya engomeni kokuthoma (bodika), kunanyana bayela ukuyokuthulwa ekubeni malunga azeleko wesqhema. Lokha nabaya kwesibili (bogwera) kulokha babafaka emphakathini wamadoda, ngokuya ngobujamo kanye nesikhundla abanaso emphakathini ababelethelwe kiwo.

I-bagwera ipha amadoda ilungelo lokuhlala emlilweni lokha nakunomnyanya, bazibandakanye nabo eentweni zokugweba nezepolotiki. Ingoma yabentazana yona (i-byale) ibahlanganisa nanyana ibafaka emalungwini wesqhema. Gade babasusa nebujameni obuphezulu ebutholwa madoda lokha nakaya engomeni kwesibili.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana