Kukhula kwemaPedi Ngamunye

Umshado

©Dr Peter Magubane

Njengalabanye bantfu labakhuluma-iBantu, umshado wemaPedi (lenyalo) awumani uvumele budlelwane emkhatsini wamunye ngaamunye: kuyintfo lefaka licembu, kuvumela budlelwane emkhatsini wemindeni. Ngeliso lelihle, kufaka kungena kwembadalo (magadi) lasuka kutihlobo temkhwenyana kuletihlobo tamakoti.

Ngekubuyisa, umndeni wamakoti ufaka intalo kulendzawo yakubomkhwenyana (bogadi), nomanje kutinikela kwabo kumkhwenyana netihlobo takhe kugcwaliswa nasekutelwe umntfwana. Umshado wawentiwaa ngendlela yesintfu sema Pedi. Kwakuyinchubo lesemtsetfweni futsi wawungafaki umcimbi wenkholelo.

Kunemicimbi leyakha sigaba emphilweni yemunye lefakwako kulenchubo yekusoka, umshado awutange ugucie simo noma makoti noma umkhwenyana, esikhundleni waphucula simo sabo labasiphilako njengebantfu labasoke ngalokuphele labadzala ummangweni wemaPedi. Lesigaba lesisha lesidzingwa ngemshado sasingulesisemtsetfweni, lesikhulisa emandla, tintfo lekumele utente kanye nemisebenti yesigaba lefunwako.

Umntfwana wekucala wemaPedi

©Dr Peter Magubane

Kutalwa kwemntfwanawekucala wemaPedi kwakungumcimbi lomkhulu kakhulu: kwakuletsa lilunga lelisha kulendllu, kepha kuphakamise lomake aye esigabeni lesikhulu lasitfolako. Ngekwengeta, kwakucedzela loko bekumele kwentiwe ngumndeni walomake kulobabe nemndeni wakhe, babe banika budvodza balo babe bachubekisa lilayini lakhe.

Kugcina kanye nekutalwa kwalomntfwana wekucala kuvame kuvela ekhaya lemndeni wakabolomake. Ngemuva kwekutalwa, bobabili lomake nemntfwana babuyela ekhaya lakhabo lobabe lapho kuba nekudla khona, lelapho lomndeni wakabolomake wengeta ngenyama nabhiya. Loku kususa lokwekugcina lokumele kwentiwe kulomndeni wakhabo lobabe ngekunika umntfwana ngamunye wemalunga abo, ngaloko emalobolo (magadi), tinkhomo letiningi kanye nemfuyo noma imali, kuyabhadalwa.

Ngekuncoma sigaba salomake lesisha, lobabe wakha indlu eceleni yakhe lomake, ngoba ngaleso sikatsi unelilungelo lekwenta nekuphatsa umuti wakhe. Ekubuyeni kwakhe nalomntfwana, make nemntfwana bababodvwa kwesikhashana emtini lomusha. Ngemuva kwaloku, kudla lokubalulekile (ngwana o tswa ntlong) bowubanjwa kwentela kujabulela kufika kwemntfwana ekhaya lebatali. Ngesikhatsi kudliwa, imicimbi beyentiwa lebeyicedza kusoka kwemntfwana kulomndeni kanye nalomake esigabeni sakhe lesisha.

Timphawu teKusoka

©Dr Peter Magubane

Kummango wesintfu wemaPedi, kuphasa kwebulili kwakuyintfo yeluphawu lwekusoka, kugcizelela lobumcoka phakatsi kwebulili. Kusoka kwakumaka lendlela yekungena ebudzaleni phindze kufake lokusoka nebuve balommango, futsi, esimeni sebesillisa, lilungelo lekusebenta kutembusave kanye nemicimbi yemacala. Intfo lebalulekile letfolwako kutsi kusoka ngekwesintfu kwakunika kuphocelela emaPedi bumcoka ngetulu kwalabanye bantfu labebakhona kulesigodzi sawo noma umoya wekufakela: tikhulu letincane bekumele titsatse imvumo kutikhulu tema Pedi letingetulu ngaphambi bangakhona kucala kusoka lokusha.

Imvumo yekunika noma kwala kuvumela kwakutfutfukisa lamandla etikhulu letingetulu tema Pedi, kuloko kwakumunika kuphatsa ngetulu kwelilungelo lebuve kanye netembusave kanye nekusebenta ngemacala. Etikhatsini letiningi tamuva, ngesikhulu ngasinye lesikhululekile kunika imvumo yekusoka ngekukhululeka ngephatsa, lomcimbi yindlela yekutsatsa bunjinga kuletitikhulu, letivame kusolwa ngekusebentisa kabi imali letiyitsatsa ngalena ndlela. Kusoka, lokwatiwa nge koma (kusuka ku koma, kuya ekusikweni) noma lebollo (kusuka go bolla, kuya ekuviseni buhlungu), kwakuyintfo yinye lefihlwako etikolweni kanye nasemakoneni labalulekile esintfu semasiko emaPedi.

Labetako kuletikolwa tekusoka kwakuvuleleke bonkhe bafana nemantfombatana bemnyaka lolungele (lekuhluka ngalokubanti), kepha lobulili lobubili bebusoka ngekwehlukana. Labafana bebahamba phansi kwetindlela letimbili; emantfombatana bekahamba yinye.

Ngekusoka bebatfola sigaba lesigcwele sebudzala futsi bebafakwa elicenjini lelihlukile. Kusoka kusebalulekile kumaPedi lamaningi, kepha sekube yindlela — noma kumbe inkhomba — yesento sekuhlukana. Intfo lenkhulu kummango wemaPedi lenta ngesikhatsi lesifanako, phakatsi kwe baditshaba (besintfu) nema bakriste (Emakholwa), kutsatfwa kancane kunkholelo lehlukile yekwetsemba kepha phindze kulabetile noma labo labangaketi kutosoka.

Kungaphindze kuvete tigaba letehlukene kanye nekufundza. Kube lokuningi kwemaPedi kusoka kusolo kume ngekufanana, kungabe kube khona lushintjo njengoba letintfo tahlanganiswa ngekutsi lolokulandzelako kwabekwa. Kungako kubekwa ngesento lesengca. Sehluko sebafana sekucala (bodika) yabetfula ebulungeni lobugcwele belicembu.

Lesesibili (bogwera) yabafaka esigabeni sebudvodza, ngekuya kwaleliklasi kanye nesigaba emmangweni kute kubengulapho bebatalwa khona. iBogwera yenta lendvodza kutsi ihlale emcimbini wemlilo phindze itsatse indzawo kutembusave kanye nemisebenti lehambisana nemacala. Ngalokwehlukile, lamantfombatana lasokile (byale) yavele yabafaka ebulungeni belicembu. Bavalwa ekusebenteni noma kuyiphi intfo yembusave kanye nemisebenti yemacala. Baphindze bashiywa kuletigaba lapho khona besilisa batitfola ngekusoka esahlukweni sesibili.

Translated by Phindile Malotana