Ukuhleleka Kwehlangano Yepolotiki yamaPedi

© Dr Peter Magubane

Umthetho wamaPedi

AmaPedi akhe alawula inarha ekulu esemgceleni wesifunda seLimpopo, Vaal kanye nemhlanjeni iKomati, amandlabo khabe alele lapha namhlanje esikubiza bona seSekhukhuneland, esabelweni esihlangana komlambo i-Olifants kanye ne-Steelpoort. Nanyana iinqhema ezigandelelweko gade zibonakala inga, gade zingathanda ukubusa, amaPedi gade kungiwo abusako. Kokuthoma amaPedi gade akatelela kobana iinkosi ezigandelelweko zithathe abafazi bazo bokuthoma kiwo.

Ngokukhamba kwesikhathi, lokhu kwatjhugulukela kusistimu yokobana indodana kanye nendlalifa yekosi zikateleleke kobana zitjhade umzalazo, nokobana zibhadale ilobolo eMaroteng. Abadosi phambili bamaPedi kanye nenkosana gade babotjelelwe ebudlelwaneni bokungalingani. Ukungezelela  ekubhadeleni ilobolo, iinkosana gade zilindeleke kobana zihloniphe ikosi eqakathekileko ngezinye iindlela godu, nokobana zihlale ziyazisa ngazo zoke izinto eziqakathekileko, ezifana nokwenziwa kwemiphadu yengoma.

Ikhotho yekosi eqakathekileko, gade kungiyo ekatelela igandeleleko ebantwini, ekuthomeni umsebenzayo gade kukurarulula iindaba zepolotiki, ezifana nobuhlobo benqhema, irarano lokubanga imigcele kanye nokobana ngiyiphi ikosi eyokubusa ngemva kokobana kusuke enye. Iinkulumiswano hlangana kwekosi eqakathekileko kanye nekosana gade zenzeka ngokobana kuthunywe isithunywa.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana