Mokgatlo wa Sepolotiki wa Bapedi

© Dr Peter Magubane

Bolaodi bja Bapedi

Bapedi ba kile ba swarwa khuetšo mo tikologong ye e dikologilwego ke Limpopo, dinoka tša Lekwa le Komati, maatla a bona e be la tletše mo go seo se bitšwago Ga – Sekhukhune lehono, bogreng bja magareng ga dinoka tša Lepelle le Steelpoort. Le ge e le gore dihlopha tša ka fasana di be di bonala di ipshina ka boipušo, ditaolo tša setšhaba di be di tšwetša pele bolaodi bja Bapedi. Sa mathomo e be e le kgapeletšo ya Bapedi gore dikgošana tša ka fasana di tšeye basadi ba bona ba bagolo go tšwa mokgatlong o mogolo wo o bušago.

Go ya ka meloko, se se tšweletše ka tshepedišo moo morwa wa e bile e lego mojalefa wa kgoši o be a gapeletšega go nyala le motswala wa gagwe, le go dira tefelo ya letlotlo la monyadiwa ye e okeditšwego go BaMaroteng ka lebaka la tshwanelo ye.

Babuši ba Bapedi le dikgošana ba be ba bofagantšwe ka kamano ya go hloka tekatekano. Go tlaleletša go letlotlo la monyadiwa, dikgošana tša ka fasana di be di swanetše go hlompha kgošikgolo ka ditsela tše dingwe, le go dula ba mo tsebiša ka ga ditiragalo tše bohlokwa ka moka, tša go swana le tlhomamišo ya dikampa tša alošo.

Ka boikgopolelo, kgoro ya kgošikgolo e be e le ye nngwe ya tsheko ya boipeleatšo go batho ba ka fasana eupša, ka tiragatšo, taolo ya yona e be e fela e lego ya go felela go ditaba tša sepolotiki, tša go swana le dikamano magareng ga dihlopha, dingangišano tša mollwane le bogaši. Kgokagano magareng ga kgošikgolo le dikgošana tša ka fasana e be e direga ka tsela ya go hlaloša tshepedišo ya banamoledi (batseta).

Translated by Lawrence Ndou