emaPedi

© Dr Peter Magubane

Ema Pedi kadzeni bekavame kuchaza labakhuluma-siSotho base Mpumalanga kanye nebeSifundza sase Nyakatfo eNingizimu Afrika. Muva, lawa macembu abitwa ngebeSotho base Nyakatfo.

Lama Pedi, ngendlela bekavakala ngayo, ayincenye yebe Sotho base Highveld lebekahlala endzaweni lenkhulu beyivulekile lese Pietersburg. Lamanye emacembu lamancane ebeSotho base Nyakatfo, ngetulu kweliningi lapho lamaPedi ake abamba umhlangano, beSotho base Lowveld lengase nangaphansi kwe Drakensberg Escarpment, nebeSotho base sigodzini saseMpumalanga, kuya eLyddenburg.

Intfutfuko eMmangweni wemaPedi

Lokwenteka muva ngekwehlulwa kwabo etandleni tema British, lama Pedi asuselwa endzaweni lebekelwe labalahliwe....more

Kuhlukaniswa Kwebulili eMmangweni wemaPedi

Lisiko lemaPedi ngesintfu libonisa noma livakala kakhulu emkhatsini webulili ngetigaba tonkhe....more

Umlandvo wemaPedi

Ngebudze bemandla abo lama Pedi noma emaMaroteng, langaphansi kwemuholi Thulare (ngemnyaka wa 1790 kuya ku 1820), bekavetwa njalonjalo...more

Kukhula kwemaPedi Ngamunye

Njengalabanye bantfu labakhuluma-iBantu, umshado wemaPedi (lenyalo) awumani uvumele budlelwane emkhatsini wamunye ngaamunye: kuyintfo lefaka licembu,...more

Umsebenti weMidvwebo ne Tandla wemaPedi

Umsebenti wemaPedi wetandla ufaka emabhodo, tindishi, tinkomishi telubumba, kupendwa-kwetindlu, umsebenti wetigodvo (ikakhulu ekwakheni tigubhu),...more

Inhlangano Yemmango wemaPedi

Njenge beSotho nema Tswana, lamaPedi, ngetikhatsi tekucala-tekutsatsa, ahlala etigodzini letinkhulu lebetehlukaniswe ngemacembu ekgoro labekakhiwe...more

Inhlangano Yetembusave yemaPedi

Ema Pedi ake abamba umhlangano awubambela liningi lendzawo lebeyigegeletwe yimifula ye Limpopo, iVaal ne Komati, emandla abo abekwa ngalokwatiwa...more

Inchubo Yekusoka kwebeSifazane bemaPedi

Ngalelolanga nakuphela sehluko salabadvuna sekusoka sebaPedi ba bogwera, le byale (kusoka kwemantfombatana) kuyacala....more

Inchubo Yekusoka kwe Besilisa bemaPedi

Sikhatsi sekusoka,lekwaku (futsi iyo) hlala isemkhatsini ebusika, beyitsembela ebukhoneni bekuphakama-kwendvodzana noma umtukulu wesikhulu kulabo labatosoka....more

emaPedi aseNingizimu Afrika

Ngekusho kwesintfu lesentiwako, emaPedi angafunwa emuva eMaroteng, intfolencane lekhulako yeKgatla, namuhla intfo leyenta lutfo lolubalulekile lemaTswana....more