Lefelo la Sehlakahlake sa Robben

Bokgole bjo bo Kopana go Tloga ka Lebopong la Motse Kapa

©Roger de la Harpe
Sehlakahlake sa Robben se ka lefelong la bokgole bjo bo kopana go tloga lebopong la Motse Kapa. Ke ka tebegong ya Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay, gomme e bonala ga botse go tloga ka godimo ga Thaba ya Tafole. E dutše ka dikhilometara tše ka bo go 10 go tloga ka V&A Waterfront, le dikhilometara tše ka bago tše 7 go tšwa khiwiting ya lewatle ka Bloubergstrand. Ka ntle le bokgauswi bja yona le Motse Kapa, sehlakahlakeng ka tlhago se arogane go tšwa motse kgolong ka go tonya go kopana ga go tšhoša, lewatle la go hkahlakana. Ke kopanyo ye e sa tsepamago ya go sa fihlelege le phihlelelo yeo e dirilego Sehlakahlake sa Robben se be kgolegelo ya mohola.

Ntlha ya godimodimo ye e ka sehlakahlakeng ke Mmoto wa Minto, o eme dimetara tše ka bago 30 go tša ka boemong bja godimomo bja lewatle, le ntlo seetša e nago le maatlakgogedi e eme godimo ga go namelela go ga fase. Botebo bja lewatle magareng ga Sehlakahlake sa Robben le motse kgolo gape ke dimetara tše ka bago tše 30, gomme sehlakahlake se kopana le motse kgolo ka sala ya naga yeo e inetšwego.