Mo Robben Island e Leng Teng

Bokgakala Jo Bo Khutshwane gotswa Lôbôpong Lwa Cape Town

©Roger de la Harpe
Robben Island e bokgakala jo bo khutshwane gotswa lôbôpong lwa Cape Town. E bonagala ka bogaufi le Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay, mme e bonagala sentle gotswa kwa setlhoeng sa Table Mountain. E sekgala se se ka nnang 10 km gotswa kwa V&A Waterfront, mme se se ka nnang 7 km gotswa kwa lôbôpong lwa Bloebergstrand. Le fa se le gaufi thata le Cape Town, setlhaketlhake ka tlhagô se itlhaotse gotswa mo nageng-kgolo ka lewatle le le khutshwane fela le le nônôfileng le le tsididi mme le le bogale. Ke dipharologanyô tseno tsa momagano ya bokgakala le go fitlhelega bonolo tse di dirileng gore Robben Island e nne kgolegelo e e mosola.
Setlhoa se se kwa mankalengkaleng mo setlhaketlhakeng ke Minto Hill, e eme ka bogodimo jo bo ka nnang 30 metres gotswa mo lewatleng, le ntlo-pône e e kgatlhisang e e itlhomileng mo godimo ga thabana enô. Boteng jwa lewatle mo magareng a Robben Island le naga-kgolo le jona ke 30 metres, mme setlhaketlhake se tota se kgomagantswe le naga-kgolo ka mmu o o kwa tlase ga lewatle.

A Walking Tour on Robben Island

Ke ne ke le lesego go nêêlwa tshono ya go dira seno ka bonna, mme nka bua ke sena bana ba phefo gore mosepele wa me go dikologa setlhaketlhake e ne e le mongwe wa mesepele e meleele ya me e e putswang ka go gaisa mo botshelong jwa me....more

Explore Robben Island

Ba akaretsa badiri ba museum, bakaedi ba kgolegelo, badiri ba National Ports Authority, batlhokomedi ba ntlo-pone ya dikepe, badiredi ba Lefapha la Ditiro le matsopa a le mmalwa gotswa malatsing a maloba....more

From Robben Island back to Cape Town

Baeti ba letleletswe go salana morago go feta ntlwana-fitshwana go tsaya ditshwantshô, fela ditshwantshô ga di kgone go tlhalosa pitlagano ya ntlwana-fitshwana....more

Highlights of the Robben Island Tour

Lefelo la ditlhobolo tsa sesole gotswa kwa Ntweng ya Lefatshe ya Bobedi le bonagala nakwana ka fa molemeng wa gago, mme bogolo jwa kgolegelo ya tshireletso e e kwa godimo bo go emetse kwa pele....more

Robben Island Became Internationally Known

Loeto lwa semmuso le tsaya sebaka sa diura di le tharo go ya go di le nne, go akaretsa mosepele wa sekepe....more

Robben Island Prison Tour

Morago ga loeto ka bese, baeti ba latlhelwa kwa matsenong a kgolegelo ya Tlhokomelo e e kwa godimo go simolola ka loeto lo lo maikutlô lwa bohutsana mo kgolegelong....more

Robben Island: A Political Pawn

Robben Island, Sepolotiki, Dr H.F. Verwoerd, 'apartheid', Robert Sobukwe, Defiance Campaign, Sharpeville...more

Robben Island: A Prison for Many

Maemô mo setlhaketlhakeng ka dingwaga tsa bo-1700 a thata go ka a lepa ka ntlha ya tlhokegô ya dikgatiso le go se nneng teng ga dikagô tsa motsi oo, fela motho a ka fopholetsa gore botshelo e ne ese mantlwane....more

Robben Island's Road to Recovery

Ka 1986, melawana e le mmalwa ya molaotheo wa tlhaolele e ne ya busetswa morago, jaaka wa Molao wa Manyalo a Batho Ba Mmala yo o Sa Tshwaneng le Melao ya Pasa e e tlhoilweng ka go fetisa....more

Struggle Heroes Imprisoned on Robben Island

Baeteledipele le baemedi ba African National Congress e ne ele ba ntlha go ka tlhatlhêlwa....more

The Early Days of Robben Island

Robben Island e dirisitswe lantlha ke ma-Yuropa, jaaka boemelo jo bo mosola jwa badira-dikepeng ba ba tshwerweng ke tlala, ba ba mo tseleng go ya kwa Botlhaba....more

The Fauna and Flora of Robben Island

Setlhaketlhake se mogote o o tseneletseng ka selemo mme se tsididi thata ka mariga....more

The Historical Significance of Robben Island

E itsagale thata jaaka lefelo le Nelson Mandela a dutseng dingwaga di le 30 tsa botshelo jwa gagwe mo go lona, Robben Island e na le histori e e botlhokwa go Afrika Borwa....more

The Journey to Robben Island

Kagô e e tseisang maanya ya Gateway ga e latlhe. Namelela ka megato ya letlapa mme o tsene ka lebati le le leele la galase, jaanong loeto lwa gago go ya Robben Island lo simolotse...more

The Leprosy Outbreak on Robben Island

Robben Island e ne ele lefelo le le siameng go romela batho ba malwetse a tlhaloganyo, ba ba koafaditsweng ke malwetse le ba malwetse a a sa foleng go dula kwa teng, ka fa ba ne ba tla hutsafatsa baagi ba Afrika Borwa ba ba itekanetseng....more

The Military Years of Robben Island

Dingwaga go tloga ka 1936 go fitlha 1960 e ne ele tsa boipelo mo botshelong jwa setlhaketlhake jo bo leele jo gantsi bo leng madimabe....more

Visit Robben Island

E ne e santse ele kgolegelo e e dirang ka motsi oo, mme dikgakologelô tsa me ke tsa lefelo le le lefifi le le maswe kwa monkgo o o bosula wa boitlhôbôgô o o apesitseng mowa o o letswai....more