Fhethu ha Robben Island

Lwendo Luṱuku lwa Musi wo bva Maḓini Cape Town

©Roger de la Harpe
Robben Island i fhethu hune havha huṱuku musi u tshi khou bva Cape Town. Ndi tsini na hune wa vha u tshi khou vhona Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point na Camps Bay, nahone huya vhonala musi u nnṱha haTable Mountain. Yo dzula 10km u bva V&A Waterfront, na 7kms ubva kha beach ya Bloubergstrand. Ri songo sedza uri ndi tsini na Cape Town, tshiṱangadzime tsho khethuluwa ubva kha shango nga lwendo lupfufhi hune ha rothola ha dovha ha vha na lwanzhe lwo vulea. Ndi zwone hezwi zwo itaho uri hu kone u itwaho Robben island khotho ine ya ḓo vha na mbuyelo.

Fhethu hu hulwane tshiṱangadzimeni ndi Minto Hill, hu vha ho ima 30 metres nnṱha ha lwanzhe, havha na Lighthouse ine ya kunga vhukuma ine ya vhonala vhukuma kha fhethu hune ha vha uri hu fhasi. U tsela fhasi ha lwanzhe vhukati ha Robben Island na shangoni 30 meters, nahone tshiṱangadzime tshi a swika hune tsha ṱangana na shango nga nga madi ane avha atshi khou bva.