Indawo ese-Robben Island

Isibanga Esifitjhani Nawusuka Egumbini LeKapa

©Roger de la Harpe
I-Robben Island isekhambeni elifitjhani ekuya egumbini leKapa. Ingehlangothini le-Table Bay Bloubergstrand, Sea Point and Camps Bay, begodu ibonakala kuhle nawuphezulu kwentaba i-Table Mountain. Ihlezi emamitheni ayi-10 km nawusuka e-V&A Waterfront, ebangeni elingaba yi-7 kms nawusuka e-Bloubergstrand. Ngaphandle kokobana iseduze neKapa, i-island le ngokwemvelo ihlukene nendawo esenarheni ngesibanga esifitjhani selwandle elimakhaza. Ona Yihlanganisela yokuba kuba kude kodwana ukghone ukufika okwenza bona i-Robben Island ibe lijele elisetjenziswakwo.
Lapha i-island le iphezulu khona khulu kubizwa bona yu-Minto Hill, ejame emamitheni ayi-30 ngaphezu kweleveli yelwandle. Nendlu yelerhe ehlezi lapha inga yifitjhani khona i-island le. Ukudepha kwelwandle phakathi kwe-Robben Island kanye ne-mainland nakho kumamitha ayi-30, i-lsland ihlanganiswe ne-mainland ngenarha encani.

A Walking Tour on Robben Island

Indlela enqhono yokubukela imvelo yesihlengelesi kukhamba kiso. Ngabanetjhudu ukuphiwa ithuba lokwenza lokho, ngingatjho bona ikhambo lami esihlengelenesi kwakungelimnandi ukuwadlula woke epilwenami....more

Explore Robben Island

Namhlanje, indawo le sele ilikhaya labantu abayi-150 ababahlali basafuthi. Kubalwa nalabo abasebenza e-museum, abonogada bejele, abasebenzi abazimbethi mthetho be-National Ports,...more

From Robben Island back to Cape Town

Iimvakatjhi azikavunyelwa ukuthatha iinthombe ngaphakathi kwejele, kodwana isthombe ngeze satlhadlhula ukuba kuncani kwekumba leyo....more

Highlights of the Robben Island Tour

Ikhambo lethu libemnandi khulu lokha sikhamba ngesikepe ishlengele soke. Iskepe ebizo laso kungu-Ferry sithatha imizuzu eyi-30 ukuya kwaphela,...more

Robben Island Became Internationally Known

Ikhambo elisethethweni lithatha ama-iri amathathu kuya kwamane kubalwa nalokha ukhamba ngeskepe. Ukghona ukuqoqa nembotjhwa zalokha,...more

Robben Island Prison Tour

Ngemva kwekhambo lebhesi, iimvakatjhi zingeniswa esangweni lejele bese kuthoma ikhambo eligandelelisa umkhumbulo nelizwisa ubuhlungu....more

Robben Island: A Political Pawn

Ngonyaka ka-1948, ihlangano ye-Nationalist Party yathumba amakhetho uSmuth wasuswa ekubeni mdosi phambli. Kwabakuthoma kweminyaka eyi-50 yegandelelo nehloyo–kwabasikhathi iphasi elese liyisirhunyeza...more

Robben Island: A Prison for Many

Ubujamo be-island ngeminyaka yabo-1700 ibudisi kobana ungayiqhaza ngombana kungakatlolwa ngayo nokungabi khona kwemakhiwo, kodwana umuntu angaqabanga bona ipilo beyingasibudisi....more

Robben Island's Road to Recovery

Ngonyaka ka-1986 imithetho embalwa karhulumende webandlululo yaqedwa, Imithetho efana neyokutjhada kwenhlanga ezingafaniko, naloyo ogade uhloywe khulu umthetho wamapasi....more

Struggle Heroes Imprisoned on Robben Island

Abadozi phambili, kanye nabajameli behlangano ye-African National Congress kwaba ngebokuthoma ukubotjhwa. Kwathi msinya ngemva kwalokho walandelwa bajameli behlangano ephikisako,...more

The Early Days of Robben Island

Ekuthomeni IRobben Island gade isetjenziswa ma- Europeans, njengestobho esibalulekileko sabatjhayeli bemikhumbi lokha nabaya ePumalanga.Akunabufakazi obotjengisa bona abantu bokudabuka eKapa...more

The Fauna and Flora of Robben Island

Isihlengelesi siyatjhisa ehlobo sibemakhaza kwamanikelela ebusika. Ngaphambi kokufika kwabantu eshlengelenesi, kwakunotjani nemithi emifitjhani....more

The Historical Significance of Robben Island

Eyeziwa nqhono njengendawo lapha uNelson Mandela ahlala khona pheze iminyaka eyi-30 yepilwakhe, i-Robben Island isese nomlandu oragela phambili eSewula Africa....more

The Journey to Robben Island

Umakhiwo we-Gate way owakheke ngendlela ye-goemetry ngeze wakuphazimisa. Khamba utjhinge estazini samtje, udlule iminyango yerhalasi emide, lapho ikhambo le-Robben Island sele lithomile....more

The Leprosy Outbreak on Robben Island

I-Robben Island kwakuyindawo ehle yokuthumela abantu abahlanyako,abangakaphili kuhle nabanokugula okungapholiko,egade bangenza abantu beSewula Africa bona bagandeleleke ngokomkhumbulo....more

The Military Years of Robben Island

Iminyaka kusukela ku-1936 kuya ku-1960 bekungowokuziqhenya esihlengeleni kodwana esikhathini esinengi bewumumbi....more

Visit Robben Island

Ngavakatjhela eRobben Island kokuthoma ngonyaka ka 1989, ngekhambo elikhethekileko leskolo. Skhetheso gade kusese lijele elisebenzako, engikukhumbulako ngendawo leya,...more