Indawo ese-Robben Island

Isibanga Esifitjhani Nawusuka Egumbini LeKapa

©Roger de la Harpe
I-Robben Island isekhambeni elifitjhani ekuya egumbini leKapa. Ingehlangothini le-Table Bay Bloubergstrand, Sea Point and Camps Bay, begodu ibonakala kuhle nawuphezulu kwentaba i-Table Mountain. Ihlezi emamitheni ayi-10 km nawusuka e-V&A Waterfront, ebangeni elingaba yi-7 kms nawusuka e-Bloubergstrand. Ngaphandle kokobana iseduze neKapa, i-island le ngokwemvelo ihlukene nendawo esenarheni ngesibanga esifitjhani selwandle elimakhaza. Ona Yihlanganisela yokuba kuba kude kodwana ukghone ukufika okwenza bona i-Robben Island ibe lijele elisetjenziswakwo.

Lapha i-island le iphezulu khona khulu kubizwa bona yu-Minto Hill, ejame emamitheni ayi-30 ngaphezu kweleveli yelwandle. Nendlu yelerhe ehlezi lapha inga yifitjhani khona i-island le. Ukudepha kwelwandle phakathi kwe-Robben Island kanye ne-mainland nakho kumamitha ayi-30, i-lsland ihlanganiswe ne-mainland ngenarha encani.