Kwakhiwa kwe Kudla eNingizimu Afrika

© Marinda Louw

Ummango wesimanje lophila edolobheni utsembele kakhulu ekudleni lokwakhiwako. Kuphila noma kuhlala khashane nemapulazi kanye nesidzingo sekutsi kuhanjwe kuuya emsebentini kushiya sikhatsi lesincane kutsi kuphekwe emakhaya ngisho nesikhatsi lesincane sekulima kudla kwetfu.

Kwakha kudla kugcina sikhatsi, yindlela lenconotwako kutsi kungetwe emanutrients ekudleni phindze kusita balimi, kutsi bangaguculi kudla kwabo labaphisana ngako kepha phindze basebentise lokwakhiwe phindze bakhulise imphilo yelishelufa kanye nebukhona lobukhashane ekweceni sikhatsi sekulima.

Lokwakhiwa kwetinongo letiluhlata letifana netitselo kanye netibhidvo kufaka komisa, komisa ngekufakwa emakhateni, kwentiwe ijusi, kubilisa kanye nekwakhiwa ngalokocweli kube ngulokupakishwako, kudla lokuncutsiwe kanye nekudla lokwengetiwe ngesisindvo.

Ngekufanana, kudla lokuluhlata lokufana nenyama, lubisi kanye netinhlavu kwakhiwa phindze kugcinwe kepha lenanhlobo yaletintfo ingachaza tindlela letatiwako tekwakhiwa kwetitselo kanye netibhidvo.

Translated by Phindile Malotana

Kufakwa Etikoteleni

Kufakwa etikoteleni kwetitselo, tibhidvo kanye nalelokunye kudla lokufana nemfishi kanye nekudla losekuvele kulungile kufaka lokuvalwa ngekutsi kuciniswe lokudla emaphaketheni noma etikoteleni noma emabhodleleni phindze nalokubekwa...more

Komiswa Kwe Sitselo Kanye Netibhidvo

Phindze kunciphisa sisindvo kanye nelinani lesitselo, lokuwenta kutsi angaduli phindze kubemelula kuwahambisa....more

Sibiliso

Sibiliso yindlela yekusebenta ngesikhatsi tintfo letincane tigucula kudla lokucinile (lokuniketa emandla emtimbeni) nashukela kugucuke ngetindlela noma tintfo letifana netjwala (liwayini) kanye ne esidi lefana ne lactic acid (cheese) ne carbon dioxide...more

Komisa nge Ayisi

Komisa nge ayisi kugcina sinongo, libala, sakhiwo kanye nekubukeka kwekudla lokwakhiwe kube kukala konakala kwemanutrients ngekushisa. Tinhlolo tikale kudla lokomile ngetindlela tekomisa letehlukene...more

Kwentiwa Kwetitselo eNingizimu Afrika

Kukwenta kungenteka epulazini, njengoba lenandela yetitselo letomisiwe, noma ngekuya kwelipulazi, njengoba kungiyo indlela lenetitselo letifakwa esikoteleni....more

Kwentiwa kwe Jusi

Njengoba lomhlaba uba silungu kakhulu kantsi nebantfu baphila khashane nalapho kwakhiwa khona kudla, kukhona indlela lehambela ekungeteni lizinga ekudleni kwekulinywa lokuluhlata....more

Kushisisa

Kushisisa kwasungulwa ngu Louis Pasteur, sosayensi wase French. Watfola kutsi kushisisa lubisi kube setulu bese ngekushesha uyalipholisa ngaphambi kwekutsi lifakwe ebhodleleni noma lipakishwe kungalenta lihlale lilisha sikhatsi lesidze....more

Ema Pickling eKudla

Ema pickling akudla lafakwa emantini laneluswayi noma lane esidi kwentela kuvikela kutsi angonakali. Phindze kusita kugcina kanye nekushintja lokuvelela kanye nekuvakala kwalokudla....more

Kudla Lokutfosiwe

Lokutfoswa kwekudla yintfo yakadzeni; yinye indlela yekucala yekupheka kanye nekugcina kudla lokufana nenyama ne mfishi. Tindlela tesimanje tekutfosa kudla lokukhicitiwe tifaka kunonga inyama ngaphambi itfoswe...more