Indlela Yokwenza Ukudla eSewula Afrika

© Marinda Louw

Isitjhaba esiphila esikhathini sanamhlanje esihlala emadorobheni sithembele khulu ekudleni okuphekeka lula okuprosesiweko. Ukuhlala kude namaplasi nokuya emsebenzini ngokukhwela iinthuthi kutjhiya isikhathi esincani sokobana abantu bakwazi ukupheka nabafika emakhaya begodu nesikhathi esincani khulu sokobana bazitjalele ukudla kwabo.

Ukudla okuprosesiweko kubulunga isikhathi, kuyindlela elula yokungezelela izakhamzimba ekudleni begodu kurhelebha nabalimi, ingasi kobana bathengise imikhiqizo ehlukahlukeneko kodwana nokobana basebenzise umkhiqizo oseleko nokwenza bona imikhiqizo yabo ingaboli luma beyitholakale nangemva kobana isikhathi sokuvuna loyomkhiqizo sesidlulile.

Ukuprosesiwa kweenthako ezihlaza ezifana neenthelo kufaka hlangana ukomisa, ukurhadzisa, ukwenziwa kwejuzi, ukubilisela kunye nokuprosesiwa ukuya phambili kwama-preservatives, ama-pickles kunye nemikhiqozo ekuthiwa ma-value added products.

Ngokufanako, amametheriyali ahlaza afana nenyama, ibisi kunye neenthoro aprosesiwa ukuya phambili bekabulungwe kodwana imitlolweni ndaba emifitjhani ehlukahlukeneko lena izokuhlathulula amathekniki alula wokuprosesa iinthelo nemirorho.

Translated by Maletsatsi Sejake

Ukukhenwa

Nanoma igama elithi ‘canning’ litjho ukusetjenziswa kwamakotikotana wesimbi, indlela yokwenza lena yenziwa nemakotikotini afana newerhalasi, iinkhwama ezilaminethiweko, amatreyi weemplastiki kunye nezitja....more

Ho Omella Ha Ditholwana Le Meroho

Ditholwana tse ngata tsa Afrika Borwa, jwalo ka morara, aporikhoto, diperekisi, diiapole, dipere, dipanana tsa mango di omisitswe. Ho omella ho tlosa mongobo, o kgothalletsang kgolo ya hlobo, tomoso le baktheria, ka hona, e ntlafatsa bophelo ba ditholwana...more

Ukubila - Khuyini Ukubila

Ukubila njengoba kuyindlela yekambiso yokubulunga ukudla elawulwako kusetjenziselwa ukutjhugulula ukunambitheka kwemikhiqizo (e.g kusukela ejuzini yamadireyibe ukuya ewayinini), ukubulunga amametheriyali...more

Yokomisa Ngokukghadzisa

Ukomisa ngokukghadzisa kuyithekniki yendlela ephezulu yokubulunga ukudla. Ngesikhathi sendlela yokwenza lena, ukudla okukghadzisiweko kuyonyiswa ngaphasi kwegandeleleko...more

Tshebetso ya Tholwana Afrika Borwa

Balemi ba ditholwana ba ka Kenya boleng hoy a ka mekgatlelo ya tshebetso. Tholwana e ka oma, ya kenywa ka makolokoting, ya etswa jeme, e butswitsweng, e tshetswe tswekere kapa lero....more

Ukwenza amaJuzi

Ukwenza amajuzi, yindlela yokwenza lapho amanzi kunye nezakhamzimba kukhutjhwa kumetheriyali wesitjalo esifana neenthelo nemirorho ngokuphula ama-cell walls womkhiqizo ngamakhemikhali nofana ngemitjhini....more

I-Pasteurisation

Indlela yokubulala amaqhiwani ekudleni ngokukukokisa isikhatjhana bese kuyapholiswa ebizwa nge-pasteurisation ngesikhuwa yasungulwa ngu-Louis Pasteur, usosayentsi we-France....more

Ukukhenwa Kokudla Ngendlela ye-Pickling - se-Food Processing

Ama-pickles kukudla okukhenwa ngokufakwa emanzini ene-esidi nofana itswayi ukuvikela ukonakala. Kubuye kurhelebhe ukubulunga kunye nokutjhugulula indlela ukudla enambitheka ngayo nofana ephatheka ngayo....more

Ukosiwa Kokudla

Ukosiwa kokudla sisenzo semandulo; yindlela yokuthoma yokupheka nokubulunga ukudla okufana nenyama nefesi. Iindlela zanamhlanjezi zokosa ukudla njengendlela yoku-prosesa ukudla zifaka hlangana ukumarineytha inyama ngaphambili kobana yosiwe...more