Dijo tša go Šongwa ka Aforika Borwa

© Marinda Louw

Setšhaba sa mehleng yeno sa ka toropokgolo se ithekgile kudu le ka bonolo bja dijo tša go šongwa. Go dula kgole le dipolasa le go sepela go ya mošomong go tlogela nako ye nnyane ya ya go apea ka gae le nako ya ka fase ya go bjala dijo tša rena.

Dijo tša go šongwa di boloka nako, ke tsela ye bonolo ya go oketša dijo tša phepo le go thuša balemirui, e sego fela go fapantšha ditšweletšwa tša bona eupša gape go šomiša setšweletša sa go feteletša le go katološa bophelo bja šelofo le go hwetšagala go feta sehla sa go mela.

Tšhomo ya ditswaki tše di tala tša go swana le dienywa le merogo go akaretša go omiša, go gatšetša, go tutafatša, go bediša le go tšwela pele go šoma ka go ba dilota, go tsentšha gare ga bhinika le ditšweletšwa tša theko ye tlaleleditšwego.

Go swana, le ditšweletšwa tše tala tša go swana le nama, maswi le mabele le go tšwela pele go dirwa le go bolokwa eupša mehutahuta ye ya dikwalo e hlaloša mekgwa ya motheo ya go šoma dienywa le merogo.

Translated by Lawrence Ndou

Go Tsentšha Ka Gare ga Bolekane

Go tsentšha dienywa ka gare ga bolekane, merogo le dijo tše dingwe tša go swana le dihlapi le dijo tše lokišitšwego di akaretša go tswalelwatii ga dijo ka ditšhelong le go pepentšha setšweletšwa sa go tsentšhwa ka bolekaneng kalafi ya phišo....more

Go Omiša ga Dienywa le Merogo

Bontši bja dienywa tša Afrika Borwa, go swana le diterebe, diapolekose, diperekisi, diapole, dipiere, dimenko dipanana di a omišwa. Go omiša go tloša monola, gomme se se hlohleletša kgolo ya sekokomoši le dipakteria, ka fao e be e thuša shelflife...more

Pedišo

Pedišo ke tshepedišo yeo diphedinyana tše nnyane di fetola ditatšhe (dikhapohaetreite) le disukiri ka ditšweletšong tša ka thoko go swana le bjala (dibeine) le diesete tša go swana le esiti ya lektiki (tšhese) le khapontaoksaete (biri)....more

Komišo Kgatšetšo

Komišo kgatšetšo ke tsela ya godimo ya setegeniki ya go lota dijo. Mo nakong ya tshepedišo ye, dijo tše kgatšeditšwego di monolwa meetse ka fase ga kgatelelo go lota phepo ya yona....more

Tshepedišo ya Dienywa Afrika Borwa

Tshepedišo e ka dirwa mo polaseng, go swana le a bontši bja dienywa tša go omišwa, goba kgauswi le polasa go swana le tša ka bolekaneng....more

Go Tutafatša

Bjalo ka ge lefase le ba le batho ba bantšhi bao ba dulago ditoropong kgole le fao dijo di tšweletšwago, go na le mokgwa wa go oketša mohola wa ditšweletšwa tše di sego tša šongwa tša temothuo....more

Polayatwatši ka go Ruthetša

Polayatwatši ka go ruthetša e be ya hlama ke Louis Pasteur, Rasaense wa ka Fora. O lemogile gore go ruthetša maswi ka themperetšha ya godimo le go a fodiša ka pela go lekola pele ga ge o ka tsentšha ka mabotlelong goba go phuthela go ka a lota a le foreše...more

Kinelo ya Dijo

Dijo tše inetšego ke dijo tše inetšego ka dieleng tša letšwai goba tša boesiti tšeo di thušago go thibela tshenyo, Gape e thuša go boloka le go fetoša tatso le popego ya dijo....more

Dijo tše Apeilwego ka Phufudi

Go apea dijo ka phufudi ke tirišo ya kgale kudu; ye nngwe ya mekgwa ya go apea dijo ya mathomo le go lota dijo tša go swana le nama le hlapi. Ditšhomišo tša sebjalebjale tša go apea ka phufudi dijo di akaretša go inela nama ka diloting pele ge o gadika...more