Go Tsentšha Ka Gare ga Bolekane

© Mesa Historical Museum

Go tsentšha dienywa ka gare ga bolekane, merogo le dijo tše dingwe tša go swana le dihlapi le dijo tše lokišitšwego di akaretša go tswalelwatii ga dijo ka ditšhelong le go pepentšha setšweletšwa sa go tsentšhwa ka bolekaneng kalafi ya phišo. Nakong ya tshepedišo ye, dimaekropo tše di hlolago malwetši di a senywa le ka phetolo ye nnyane ya setlogo sa setšweletšwa. Go tsentšhwa ka gare ga bolekane go oketša bophelo bja šelofo bja ditšweletšwa go feta le sehla sa go feta sa go tšweletša go ya ka mehla.

Le ge e le gore lentšu (go tshenšha ka gare ga bolekane) go molaleng gore tshepedišo e bolela ka tšhomišo ya ditšhelo tša go swana le ditšhelo tša galase, go mekotlana ya plastiki, ditherei tša polastiki le dibjana.

Translated by Lawrence Ndou

Ditšhitswana

Moapei wa Sefora, confectioner le distiller, Nicolas-Francois Appert, o bonwa bjalo ka Tate wa canning, go lebogwa tlhamo ya gagwe ya pabalelo ya dijo....more

Intasteri ya Ditšhitswana ya Afrika Borwa

Dienywa tša ditšhitswana tšeo di tšweletšwego ka mo Afrika Borwa ke diperekisi, diapolekose, dipiere, guavas le pineapples....more