Zwa u Vhea kha Zwikoti

© Mesa Historical Museum

Zwa u vhewa ha mitshelo kha zwikoti, miroho na zwinwe zwiliwa u fana na khovhe na zwiliwa zwine zwa vha zwo no lugela u liwa u fana na khovhe zwi vha zwokatela musi zwi tshi da zwi vhe zwo valiwa hu sa dzheni muya, ha kona ha u dzhia tshikoti tsha fhisiwa ndi zwone zwine zwa tea u itwa. Nga tshifhinga tsha u ita hezwi, malwadze ane a vhanga u sina avha atshi khou kwashea. Zwa u vhea kha zwikoti zwi ya engedza maduvha avhutshilo ha tshibveledzwa.

Naho huna uri ipfi line la vha li tshi khou ri khene zwi vha zwi tshi khou ambelwa u shumisa khene dzine dza vha uri dzo itwa nga tsimbi, zwine zwa itwa zwi ya tendela na uri zwi dzule kha dzi jege dza ngilasi, dzi laminated pouches, plastic trays na dzi bowls.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

Mitshelo Ine Ya Vha Tshi Kha Dzi Thini Na Miroho

Mubiki wa, zwa u difhelela na zwinwiwa, Nicolas-Francois Appert, u tou dzhiiwa sa khotsi ya zwithu zwine zwa vha zwi tshi kha dzi thini na hone ri livhuwa u tumbula hawe ha u kona u valela zwiliwa uri zwi sa sine....more

Vha Ndowetshumo Ya Zwa u Vhea Zwiliwa Kha Dzi Thini Afrika Tshipembe

Vha South African Fruit and Vegetable Canners Association vho tumbuliwa nga nwedzi wa Phando nga 1954. Tshiimiswa hetshi tshina mirado ine ya vha 20 uri vha kone uvha vhone vhane vha imelela mitshelo heyi ine ya vha, pineapple, miroho na matamatisi....more