Ukukhenwa

© Mesa Historical Museum

Ukukhenwa kweenthelo, imirorho kunye nokhunye ukudla okufana neemfesi nokudla okuphekelwe futhi kufaka hlangana ukuvala kuhle amabhodlelo amumethe ukudlokho ukwenzela bona angangenwa mumoya nokufaka imikhiqizo leyo ku-treatment etjhisako. Ngesikhathi sendlela yokwenza lesi, ama-microbes abanga amalwelwe ayabulawa ngokutjhugulula kancani indlela umkhiqizo ebekade ungayo ekuthomeni. Ukukhena kwenza bona imikhiqizo ingaboli msinya beyitholakale nalokha selekudlule nesikhathi sokuvunwa kwaloyo mkhiqizo.

Nanoma igama elithi ‘canning’ litjho ukusetjenziswa kwamakotikotana wesimbi, indlela yokwenza lena yenziwa nemakotikotini afana newerhalasi, iinkhwama ezilaminethiweko, amatreyi weemplastiki kunye nezitja.

Translated by Maletsatsi Sejake

Ditholwana Le Meroho Tse Ka Hara Lekolokoti

Chefe ya Forenche, confectioner le distiller, Nicolas-Francois Appert, o nkuwa e le ntate ya ka fanang ka dimpho ka lebaka la ho qapa ha hae ho boloka dijo tse se nang moya....more

Indasteri ya Makolokoti Afrika Borwa

Mokgatlo wa ditholwana Afrika Borwa le meroho e kentsweng makolokoting o thehiloe ka Pherekgong 1954. Mokgatlo ona o entswe ka ditho tse 20 ho emela ditholwana tse makatsang, phaenapole, meroho le tamati....more