Kufakwa Etikoteleni

© Mesa Historical Museum

Kufakwa etikoteleni kwetitselo, tibhidvo kanye nalelokunye kudla lokufana nemfishi kanye nekudla losekuvele kulungile kufaka lokuvalwa ngekutsi kuciniswe lokudla emaphaketheni noma etikoteleni noma emabhodleleni phindze nalokubekwa kwalokudla losekuvalelwe ngekuphiliswa ngekutsi kushisiwe. Ngesikhatsi kusentiwa loku, emagciwane labanga tilwanyana letincane ayabulaleka ngengucuko lencane kuloko lokwakhiwe ekucaleni. Kuvalelwa kuchubekisa lemphilo yaseshelufini yekudla leyengca lesikhatsi lekwakhiwa ngaso kutsi kukhone kutfolakala.

Noma lelitemu lelitsi ‘canning – kupakishwa’ vele lichaza ekusetjentisweni kwetikotela te metal, lenchubo iphindze ifake ekusetjentisweni kwetintfo tekupakishela letifana nemajeke engilasi, tipatji letivalwako, ematreyi eplasitiki kanye netindishi letigubhile.

Translated by Phindile Malotana

Titselo Kanye ne Tibhidvo Letisetikoteleni

Shevu wesi French, umtsengisi lomkhulu kanye naloshisisako, Nicholas-Francois Appert, utsatfwa njengababe wekufaka kudla etikoteleni kubongwa kugcina kwakhe kwekudla etintfweni leticindzetelekile....more

Litiko Lekufaka Etikoteleni eNingizimu Afrika

Litiko Lekupakisha titselo netibhidvo etikoteleni lase Ningizimu Afrika lasungulwa ngenyanga yeBhimbidvwane emnyakeni wa 1954....more