Ukukhena

© Mesa Historical Museum

Ukukhenwa kweenthelo, imirorho kunye nokhunye ukudla okufana neemfesi nokudla okuphekelwe futhi kufaka hlangana ukuvala kuhle amabhodlelo amumethe ukudlokho ukwenzela bona angangenwa mumoya nokufaka imikhiqizo leyo ku-treatment etjhisako. Ngesikhathi sendlela yokwenza lesi, ama-microbes abanga amalwelwe ayabulawa ngokutjhugulula kancani indlela umkhiqizo ebekade ungayo ekuthomeni. Ukukhena kwenza bona imikhiqizo ingaboli msinya beyitholakale nalokha selekudlule nesikhathi sokuvunwa kwaloyo mkhiqizo.

Nanoma igama elithi ‘canning’ litjho ukusetjenziswa kwamakotikotana wesimbi, indlela yokwenza lena yenziwa nemakotikotini afana newerhalasi, iinkhwama ezilaminethiweko, amatreyi weemplastiki kunye nezitja.

Translated by Busisiwe Skhosana

Iinthelo Nemirorho Ekheniweko

Utjhefu wama-French, uNicolas-Francois Appert, uthathwa njengobaba wezokukhena ngonobangela wokusungula indlela yokukhena njengendlela yokubulunga ukudla....more

Ibubulo Yokukhena yeSewula Africa

Ihlangano ye-The South African Fruit and Vegetable Canners Association, yatlanywa ngoTjhirhweni wonyaka ka-1954. Ihlangano le inamalunga ayi-20 ajamele iinthelo ezifana namabhenebhula....more