Go Baakanya Dijo mo Aforika Borwa

© Marinda Louw

Setšhaba sa segompieno se se nnang kwa toropong se ikaegile gape le gape ka tshiamelo ya ya dijo tse baakantsweng. Ba ba nnang kgakala le dipolase le go nna go ya kwa tirong go tlogela nako e nnye ya go apaya kwa gae le nako e nnye ya go jala.

Go baakanya dijo go boloka nako ya dijo, ke mokgwa o o siameng wa go oketsa dikotla mo dijong le go thusa balemirui, e seng fela go anamisa neelo ya kumo ya bona mme gape le go dirisa phetokanyetso ya ntshokuno e e feteletseng le go oketsa botshelo jwa šelofo le go nna teng go feta le ka setlha sa go mela.

Go baakanya ditswaki tse di tala jaaka maungo le merogo go akaretsa le go omisa, go tsidifatsa, go tutafatsa, go titiela le go baakanya go ya pele ka fa dipolokong, dikinelo ka fa aseineng le dikuno tsa boleng bo bo okeditsweng.

Fela jalo, ditswaki tse di tala jaaka nama, mašwi le mabele di tswelelwa go baakanyiwa le go go somarelwa mme dikwalo tse di farologaneng di tla tlhalosa mekgwa ya motheo ya maano a go diragatsa maano a maungo le merogo.

Translated by Lawrence Ndou

Go Tsenya ka fa Metemeng

Go tsenya maunog ka fa metemeng, merogo le dijo tse dingwe tse di jaaka tlhapi le dijo tse di baakantsweng di akaretsa go tswalela dijo thata mo ditshoding le go lebisa ntshokuno e e tsentsweng mo metemeng mo kalafing e e bolelo....more

Komiso Ya Maungo Le Merogo

Komiso e ntsha bometsi, jo bo rotloetsang mouta, tlhabego le kgolo ya bacteria, mme ka jalo e oketsa tshelo-poloko ya maungo....more

Titielo

Titielo ke tiragalo e e leng mo go yona go fetolwang disetatše (dikhabohaetereite) le disukiri mo dikungwaneng jaaka majalwa (dibeine) le diesiti jaaka lakthousu (kase) le khabonedaeokosaete (biri)....more

Komiso ya Boswakgapetla

Komiso ya boswakgapetla ke mokgwa wa kwa godimo wa setegeniki wa go babalela dijo. Mo nakong ya thulaganyo e, dijo tse di boswakgapetlilweng di monolwa metsi ka fa tlase ga kgatelelo go babalela phepo ya yona....more

Phetolo Maungo Afrika Borwa

Balemi ba maungo ba ka tsenya boleng go maungo a bona ka motseletsele wa diphetolo. Maungo a ka omiswa, a tsenngwa mo motemeng, a dirwa dijeme, a silwa, a apeswa sukiri kgotsa a dirwa matute....more

Go Tutafatsa

Jaaka lefatshe lotlhe le nna kwa metsesetoropong go feta le batho ba ba tshelang kgakala le mo dijo ntshiwangkuno gone, go na le tlwaelo ya go oketsa boleng go ya kwa dintshokumong...more

Polayamegare ka go Thutafatsa

Polayamegare ka go thuitafatsa e ne ya tlhama ke Louis Pasteur, Rasaense wa kwa Fora. O lemogile gore go thutafatsa mašwi ka themperetšha ya kwa godimo le go a fodisa ka bonako go lekola pele fa go ka tsenywa ka mo mabotlolong kgotsa go phuthela...more

Dijo tse di Inetsweng

Dijo tse di inetsweng ke dijo tse di inetsweng mo dieding tsa letswai kgotsa tsa boesiti tseo di thusang go thibela tshenyego, Gape e thusa go babalelwa le go fetola tatso le popego ya dijo....more

Dijo tse di Apeilweng ka ka Fufudi

Go apea dijo ka fufudi ke tiriso ya kgale thata; e nngwe ya mekgwa ya go apea dijo ya tshimologo le go babalela dijo tse di jaaka nama le tlhapi. Ditiriso tsa segompieno tsa go apaya ka pfufudi dijo di akaretsa go inela nama mo diloting pele fa o e gadika...more