Go Tutafatsa

© Marinda Louw

Jaaka lefatshe lotlhe le nna kwa metsesetoropong go feta le batho ba ba tshelang kgakala le mo dijo ntshiwangkuno gone, go na le tlwaelo ya go oketsa boleng go ya kwa dintshokumong tsa temothuo tse di tala. Go tutafatsa ke mokgwa wa go oketsa boleng mme ke tsela e e gaisang ya go oketsa botshelo ba šelofo ba maungo le merogo, go tlaleletsa go nna bonolo le go akaretsa dikotla tse dintsi le diedi mo dijo tsa segompieno.

Go tutafatsa, thulaganyo eo bongola le dikotla di ntshiwang mo ditlabakelong tsa dijalo tse di jaaka maungo le merogo ka metšhine le/kgotsa ka go dirisa dikhemikale dipota tsa sele ya ntshokuno.

Go tutafatsa e ka nna mokgwa wa go oketsa boleng jwa neelo ya ntshokuno ya molemirui e mme e akaretsa dikgato tse di gagametseng tsa taolo ya boleng jaaka paakanyo e e siameng ya ditlabakelo tse di tala, pabalesego ya dijo, kokoanyo ya boitekanelo bo bo siameng go le go boloka ka fa setsedifatsing go kgona go ntshakuno ya dikotla, ntshakuno ya bofelo ya tatso e e babalesegileng.

Translated by Lawrence Ndou

Matute le Boitekanelo

Matute a a sa tswang go gamolwa sešwa a humile ka mefuta e e farologaneng ya didirisiwa tsa go tlhotlheletsa masole a mmele, fela go baakanya jaaka go go tsididi, go tswaka le go bedisa go ka tlisa diphetogo mo go nang le dikotla, mmala le tatso le go fok...more

Matutu - Mehuta le Tlhaolo

Go baakanya matute go tloga ka mo go gamoleng mofuta o le esi kwa gae go ya kwa ditheong tsa boditšhabatšhaba tsa go rekisetsa kwa ntle lefatsheng ka bophara matute a tswakantsweng....more

Tutafatso ya Maungo le Merogo

Go tutafatsa maungo le merogo go feta temothuo ka bo yona. Batho ba ba tsomang le go kgoboketsa ba kgobokeditse maungo a a buduleng ka dijana tse di dirilweng ka ditlabakelo tsa...more

Melawana ya go Tutafatsa

Paakanyo ya go ntshakuno e foreše go ntsha matute a yona go akaretsa go feta go e gamola mo ditshelong. Maitlhomo gape ke go oketsa botshelo ba šelofo, go tokafatsa kgotsa go tshola tatso, mmala le boleng le go oketsa boleng ba ntshokuno ya temothuo...more