Kwentiwa kwe Jusi

© Marinda Louw

Njengoba lomhlaba uba silungu kakhulu kantsi nebantfu baphila khashane nalapho kwakhiwa khona kudla, kukhona indlela lehambela ekungeteni lizinga ekudleni kwekulinywa lokuluhlata. Kwakhiwa kwejusi yindlela yekungeta sisindvo kantsi yindlela lekahle kakhulu yekuchuba imphilo yaseshelufini yesitselo noma tibhidvo, kwengeta litfuba kanye nekufaka kakhulu emanutrients kanye nalokumanti kulokudla kwesimanje.

Kwentiwa ijusi, lenandlela ngesikhatsi lapho bumantana kanye nemanutrients latsatfwa kusuka etitnfweni tetitjalo letifana netitselo kanye netibhidvo ngekutsi kwephulwe ngemishini phindze/noma ngemakhemikhali elibondza letinhlayiya laletintfo letakhiwe.

Kwakhiwa kwejusi kungaba yindlela yekungeta kulomlimi ngekutsi kunikelwe kepha kufake emazinga lacinile lagadza tikali letifana nemalungiselelo lakahle etintfo letiluhlata, kugadzeka kwekudla, kupakisha lapho kuhlobe khona kahle kanye nekugcinwa endzaweni kwentela kwakha kudla lokunambitsako, lokuphephile futsi lokumnandzi ekugcineni kwako konkhe.

Translated by Phindile Malotana

Ijusi ne Mphilo

Ijusi lensha-lemunyiwe ivutsiwe ngetindlela letehlukene tekuvusetela, kepha kulungisa lokunjengebulala, kuhlanganisa kanye nekubondza kungachubela ekujikeni kwemanutrients, libala kanye nekuvela ngekunciphisa kulelizinga lemanutrition alomkhicito....more

Juices - Types and Classification

Lizinga lekukhicita ijusi kusuka ekumunyeni inhlobo yesitselo yinye ekhaya kuya kutinkampani tangaphesheya letihambisa emajusi lamunyiwe mhlaba-wonkhe. Lemikhicito yalamajusi akhiwe ngetitjalo letiphakeme, lentiwe phindze apakishwa etintfweni...more

Ijusi yeTitselo neTibhidvo

Ijusi yetitselo ne tibhidvo kudzala ngisho kunekulima ucobolwako. Bantfu labatingelako sebacokelele titselo letivutsiwe ngetindlela letimelula letakhiwe kutintfo letiphilakuletinye kanye nekuhambisa lokumelula letitselo letivutsiwe...more

Imitsetfo Yekwentiwa kwe Jusi

Kwakhiwa kwetintfo letinsha kwentela kutfola lejusi yako kufaka ngetulu kwaloko lokumunyiwe ebhodleleni noma ejekeni. Lenhloso kutsi kukhuliswe imphile yelishelufa, kuphucula noma kugcina kuvelela, libala kanye nelizinga...more