Imitsetfo Yekwentiwa kwe Jusi

Kwakhiwa kwetintfo letinsha kwentela kutfola lejusi yako kufaka ngetulu kwaloko lokumunyiwe ebhodleleni noma ejekeni. Lenhloso kutsi kukhuliswe imphile yelishelufa, kuphucula noma kugcina kuvelela, libala kanye nelizinga, kanye nekungeta umkhicito wekulima longeke sewulungele kutsi ufakwe emakethe njengemkhicito losemusha.

Lemitsetfo yekwenta lejusi ifaka kunakwa kwekuvuna (fana ne kuhambisa, kulungisa kanye nekupholisa), kunakekelwa kwekudla, kwentiwa kanye nendlela yekupakishwa, kugadvwa kwalokusezingeni kanjalo nakanjalo.

Letinye titselo noma tibhidvo tidzinga indlela letsite yekusebenta kushiyane ngalendlela lesitselo sime ngakhona noma kwakhiwa kwaso (imorphology yetitselo) kanye netincenye letihlanganiswako. Kufana nekutsi, iAloe ferox angeke seyikhicitwe ngendlela lefana neyemampentjisi njengoba lenandlela ingakhokha lokusajeli lefana nejusi ibelemiphumela inika lokucinile. Sitselo lesinesikhumba lesingadliwa kufana naphayinaphu lesidzingwa kucatwa nawusicatsanisa nemagungumence langamunywa aphelele.

Indlela Yekwenta leJusi

Lomtsetfo longiwo wekumunya ijusi kubulawa kwelibondza lenhlayiya lesitselo noma sibhidvo, kuvumela emanutrients lancibilikako kanye nebumantana kanjalo nefibre kutsi ikhululwe. Emathuluzi lasetjentiswa ekutsatseni ijusi ahambela kusuka ekumunyweni ngekusebentisa sandla kuya emishinini lekhona kumunya emathani lamaningi etitselo ngelihora.

Kukhona tindlela letehlukene ekunakeni yinye inhlobo yesitselo, ngako indlela lelingisiwe letochazwa kuphela:

Ngemuva kwekuhlola kanye nekulungisa titselo letimukelwe, kuyagezwa phindze kupholiswe. Kulesisigaba, letinye titselo tingahamba ngaphansi kwekuvutfwa tibeletinye kuvutfwa kwato kungahamba kancane kwentela kuvumela indlela lelungisiwe yekwentiwa kwe jusi.

Kushiyane ngalenhlobo yesitselo, sibese siyacatwa, kukhokhwe tinhlavu noma kususwe lomkhatsi ngaphambi kwekutsi sijutjwe futsi siphushutwe. Lomkhatsi ubese uuphatfwa nge enzymes kwentela kusita kutsi kungabhidliki lelibondza letinhlayiya kanye netintfo tesigadla lesifana ne pectin kanye ne cellulose. Kunakekelwa kwe enzymatic kuvame kuphekeletelwa ngendlela yekushisiswa kwentela kukhulisa ijusi lekokhokhwako kuletinhlayiya. Kushisisa phindze kutsambisa lesitselo, kugcugcutela le enzyme yesitselo phindze kunciphise lokutfwelwe emagciwane.

Kubese kulandzela kucindzetela kanye nekukhokhwa kwejusi lokubese kulandzelwa kudvonswa kanye nekuhlelwa.

Kumajusi lapho kungatsi kunemafu noma lokungasiko khale akukavumeleki, tindlela letifana nekukhwesha emakhatsini noma kucengwa kungakhokha ijusi lekhanyako.

Ngesikhatsi sakokonkhe loku, lejusi yesitselo yavetwa emoyeni lokuphumelelisa ienzymatic kutsi ibensundvu, ibulale emanutrients, ibambe kuvelela phindze ilimate izinga lejusi.

Kususa umoya kwenteka kumbe ngekuyamisa lejusi ekushiseni kundzawo lephuphutsako noma kuhlenga ijusi nge nitrogen noma icarbon dioxide.

Lejusi noma loluhlanga lolumelula lubese liyachazwa phindze nekuncishiswa kanye nekuhlanganiswa kuyentiwa.

Lomkhicito ubese udzinga kupakishwa, ubhalwe, uhanjiswe phindze utsengiswe. Loku kukhomba kutsi kumele ibenemphilo yaseshelufini lengetulu kwemahora lamashumi lamabili nakune lokungadzinga kuphola, komiswa nge kube yi ayisi, kushisiswa noma lokungetwa kwekugcinwa. Kushisiswa noma iHigh-Pressure Processing (HPP - Kulungiselela lokuphakeme kwekushisa) – kushisisa ngekubandza lokuhambela kumanutrients lancono kanye nekuvelela – kungasetjentiwa ekugcineni kahle kudla ngesikhatsi lolokukhicitiwe kupakishiwe.

Imphilo Yaseshelufini ye Jusi

Etimeni letifutfumele, ijusi lemunyiwe lensha kumele idliwe kungakapheli mabili kuya kumashumi lamabili nakune emahora ngemuva kwekukhokhwa, kushiyane ngenhlobo yesitselo kanye nekuvutfwa kwaso.

Umkhicito lofana nekuphoisa, komisa, kupakisha ngekufutfwa kanye nekushisiswa kwe jusi kungabambelela lokwengeteka kwejusi ngenca ye oxidation, kubilisa kanye nekona (lokubangwa magciwane kanye nekusebenta kwe enzymatic). Kubambeleleka kwejusi kuchubela ekulahlekeni kwemavitamin ekushintjeni kwekuvelela kanye nekubukeka kanye nekukhula kwemagciwane langahle abekhona.

Kupakishwa kwe Jusi

Kupakishwa kwe jusi akusiti kuphela ekugcineni lomkhicito kepha phindze kusita  kuniketa lwati ngemkhicito phindze kukhange labo labatotsenga. Kuphindze kwente kubemelula kuhambisa lomkhicito phindze kuchubekise imphilo yejusi yaseshelufini.

Ngemlandvo, tintfo letitfwala lokumanti tatakhiwe kusuka etitjalweni kanye nasetintfweni tetilwane kufana nefibre yesitjalo lehwayiwe, icalabashes, emacandza we ostrich, sikhumba sesilwane noma ematfumbu kanye netindziwo.

Kupakishwa kwejusi yesimanje kukhuphukile kancane manje kufaka igilasi kantsi iPET kususa kukhuntsa emabhodleleni kanjalo nasetikoteleni kanye nakumabhokisi lakhiwe, lavame kwakhiwa ngemaphepha labutsisiwe. Labanye bakhiciti bemajusi bangakhetsa kuhambisa emajusi ngeliningi noma bavumele batsengi kutsi baletse kwekuphatsa kwabo.

Kugcineka ku Jusi

Kugcinwa lokungetwe kujusi yesitselo kufaka isodium bonzoate, i-sulphur dioxide ne sulphites, icitric kanye ne ascorbic acid kanjalo ne pimaricin.

I-Citric acid isingetetelo kutinatfo letiningi kwentela kungeta kuvelela nekukhulisa emandla. Iphindze isetjentiswe kumajusi lanongotelako kwentela kutfutfukisa kuvelela phindze nekukhulisa imphilo yaseshelufini.

I-Ascorbic acid (vitamin C) ivame kungetwa kujusi yesitselo kwentela kutfola lo vitamin C lotfwele lomelula kubulaleka ngesikatsi sekwakhiwa kwalejusi. Ivame kusetjentiswa njenge antioxidant kwentela kubambelela lenchubo ye oxidation phindze nekugcina libala kanye nebusha.

Isetjentiswa kuwayini ne jusi yemagilebisi kwentela kunaka emagciwane kanye nekucala kwesivubelo futsi yindlela lenye lengasiyo inkinga ngekusetjentiswa kwe sulphate.

Nomakunjalo, yonkhe lenamisebenti kanye nekungetetelwa kugucula lokutfwalwa kwemanutrition ejusi lensha. Makukhonakala futsi kwenteka, kudliwa kwe jusi ngekushesha ngemuva kwekukhokhwa kungabamba imiphumela lengiyo yemanutrition.

Translated by Phindile Malotana