Emajusi - Tinhlobo neKuhlelwa Kwawo

©Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V.

Lizinga lekukhicita ijusi kusuka ekumunyeni inhlobo yesitselo yinye ekhaya kuya kutinkampani tangaphesheya letihambisa emajusi lamunyiwe mhlaba-wonkhe. Lemikhicito yalamajusi akhiwe ngetitjalo letiphakeme, lentiwe phindze apakishwa etintfweni tekupakishela letisezingeni.

Emajusi angatsengiswa njengejusi yesitselo sinye (kufana ne jusi yeli orintji) noma kungahlanganiswa nalamanye emajusi kwentela kwengeta kunongotela, kunciphisa le esidi, libala noma kuvela phindze nekukhulisa inhlobo yemanutrition alomkhicito.

Imikhicito ye jusi ihlelwa ngendlela yesisindvo lesitfwelwe ngulesitselo sejusi.

Kuhlelwa kweJusi yeSitselo

Lokuhlelwa kwe jusi yesitselo, ngekuya kwe South African Fruit Juice Association (SAFJA), angalendlela lelandzelako:

‘Ijusi lensha yesitselo’ itfwele 100% ye jusi kute lokunye lokwengetiwe. Kumele itsengiswe kungakapheli emahora lamabili ngekwekhiwa.

‘Ijusi yesitselo letengakafakwa shukela’ iyijusi lengu 100% netintfo letivunyiwe kutsi tengetwe.

‘Sinongo sesitselo’ kumele sitfwale iphesenthi lencane ye jusi yesitselo, lesisindvo sihluka ngetitselo letehlukene.

Kufana nekutsi, lokuncane lokungaba ngu 50% we jusi kuyadzingeka kuphayinaphu, li orintji, li naarjie ne lihhabhula. Lokuncane lokungaba ngu 35 - 40% kwe jusi kuyadzingeka ku apricot (35%), limpentjisi ne lipear (40%) libe ligranandela, ligwava, bhanana, blackcurrant, ipapaya, ilitchi nesitselo samangoza kudzinga cishe 25% kutsi kuhlelwe kanjalo. Ijusi yelilamula ne lime ingakha cishe 12.5% walokuhlanganisiwe kwentela kutsi kuhlelwe njenge ‘sinongo sesitselo’.

‘Sikwashi sesitselo’ kumele sitfwale lokunganga 24% we jusi ngendlela lengakadaluthwa na 6% (lomncane) ngendlela ledaluthiwe ibe ‘sinatfo sejusi yesitselo’ kumele sitfwale cishe ijusi lengu 6%.

Si ‘natfo sesitslo lesinongiwe’ sivame kutfwala ngaphansi kwa 6% wejusi yesitselo.

Tinhlobo teJusi

Titselo letatiwako kanye nemajusi latiwako lafana neyeliorintji, emagilebisi, lihhabhula, litamatisi kanye nalahlanganisiwe akheka kahle, kepha emajusi etitselo tasendzaweni leshisako (fana ne manti ecoconut, acaí ne ligilebisi le goji), ijusi yesibhidvo (fana ne cucumber kanye netjanibewheat) kanye nejusi lehlanganisiwe lelinywa ngekwatiwa.

Lamanye emajusi lakhiwe asetjentiswa kutintfo letiningi temitsi – kufana nekufana ne jusi ye Aloe ferox kanye ne jusi ye kaffir lime.

Emajusi angahlelwa kwentela kutsatsa lokucinile bese kuvalwa lokuhlobile, lokukhanyako ekugcinenei kwemkhicito, kepha badli labaphilako labaningi bangacolela ijusi lenefibre yesintfu. Emajusi lahlobile latiwako yelihhabhula kanye nemagungumence njenge cranberry.

Ijusi lenegesi kwentela kwengeta emagwebu egei noma isetjentiswe njengetinongo kutintfo tekuvelela, kuma cocktails, ku marinades nakutinatfo letihlanganisiwe tetitselo kwentela kukhulisa kuvelela kanye ne esidi (fana ne jusi yelime nelilamula).

Ijusi lebandzako lemunyiwe yindlela yekuphila. Ngesikhatsi salenandlela, lejusi itsatfwa ngekumunywa. Ekwentiweni, ngesikhatsi kusetjentiswa lokumunya, lokwekujuba nekuhlanganisa letintfo, kuchubela ekukhuleni ngekushisa noma kubandza kanye nekukhombeni lesitselo kuya ku oxygene.

I-Oxygen ichubela ku oxidation lapho khona vitamin B na vitamin C kuyincelencele kakhulu. Emajusi lamunyiwe atfwala kakhulu emavitamin etitselo noma tibhidvo kanye nemamineral phindze akavami kutfwala kunongotela lokungasiko noma tintfo letisetjentiswe kumabhodlela noma emajusi lapakishiwe.

Kuhlanganiswa kweJusi

Akusito tonkhe titselo letilungelel emajusi etitselo phindze kungagucuka kube yintfo lecinacinile nakwentiwa ijusi. Ijusi lefana ne pear, bhanana, apricot kanye namangoza kudzinga kuhlanganiswa nemanti noma lamanye emajusi kwentela kunika indlela yekutsi kunatseke. Letititselo leticinile tivame kusetjentiswa nakwentiwa smoothie, emacocktail, ice cream kanye naletinye tintfo letengetiwe.

Lamanye emajusi alungele kusetjentiswa ekuhlanganisweni ngenca yekunambitsa, kusindza noma kuvelela – i-beetroot, ticadzi kanye ne Aloe ferox kufika emcondvweni.

Lamanye emajusi ayangetwa kwentela kuhlanganisa tinongo, esidi, libala, kuvela kanye nekuhlanganisa kwekugcina. Kutsi kusangetwa emajutsi latsite kungaphindze kube nekutsintseka; ijusi ye rhubarb (10 - 20%) kungakalela lobunsundvu be jusi yelihhabhula.

Translated by Phindile Malotana