Amajuzi - Imihlobo Nokohlukaniswa Kwawo

©Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V.

Iindlela zokwenza amajuzi ziyahlukahlukana kusukela ekuputjuzeni umhlobo wesithelo esithileko ekhaya kuya emakhampanini wangaphetjheya ethengisela ezinye iinarha zangaphandle amajuzi ephasini mazombe. Imikhiqizo yamajuzi lawa ikhiqizwa emaplantini asebenzisa ithekniki ephezulu yokwenza amajuzi, amajuzi aya-prosesiwa abese apakwa phakathi kwezinto zokupaka ezihle.

Amajuzi angathengiswa njengamajuzi enziwe ngomhlobo munye wesithelo (e.g ijuzi yama-orentji) nofana angagaywa kuvanganiswe namanye amajuzi ukungezelela ubusudu bawo, ukuhlalisa kuhle i-esidi, umbala nofana ukunambitheka kunye nokukhuphula izakhamzimba ezihlukahlukeneko zomkhiqizo.

Imikhiqizo yamajuzi ihlukaniswa ngokuya komthamo wesithelo samambala esikhona ngaphakathi kwejuzi leyo.

Ukuhlukaniswa Kwamajuzi Weenthelo

Ukuhlukaniswa kwamajuzi weenthelo, ngokuya kwe-South African Fruit Juice Association (SAFJA), kungalendlela elandelako.

‘Amajuzi weenthelo afretjhi’ amumethe i-juzi yeentheli eyi-100% akanazo iinngezeleli okuthiwa ma-additives. Kufanele ithengiswe ema-awareni amabili ngemva kobana yenziwe.

‘Ijuzi yeenthelo enganaswigiri’ iyijuzi yeenthelo 100% enengeezeleli ezivunyelweko.

‘Inektha yeenthelo i-fruit nectar’ kufanele imumathe amaphesentheji amancani wejuzi yeenthelo, umthamo uhlukana ngokuya kwemihlobo ehlukahlukeneko yeenthelo.

Isibonelo, ubuncani be-50% bejuzi buyadingeka kumapenabhula, ema-orentjini, emanaritjisini kunye nema-abhuleni. Ubuncani be- 35 - 40% bejuzi buyadingeka kuma-abhilikosi (35%), emaperegisini (40%) besekuthi kuma-granadilla, amagwava, ama-blackcurrant bhanana, iimpopo, amalitjhi kunye nenektha yeenthelo zomengo ezingaba yi-20% ziyadingeni ekutheni zihlukaniswe njengezomhlobo we-fruit nectar.

‘Isikwatjhi seenthelo i-fruit squash’ kufanele simumathe ijuzi engaba yi-24% engakavanganiswa nezinye izinto kunye ne-6% (ubuncani) evanganiswe nezinye izinto besekuthi ijuzi eselwako imumathe ubuncani be-6% bejuzi.

Ijuzi enomnambitheko weenthelo esikhathini esinengi imumethe ijuzi yeenthelo engaphasi kwe-6%.

Imihlobo Yamajuzi

Amajuzi aziwakhulu nathandiwako afana neyamalamune, amadireyibe, ipenabhula, ama-abhula, amatamati neminye imivango inzinze khulu, kodwana amajuzi we-tropiki (e.g wamanzi wekhukhunadi, i-açaí kunye ne-goji berry), amajuzi wemirorho (e.g. amakhukhamba kunye notjani bekoroyi) nemivango yamajuzi eminye ukuthandwa kwawo kuyakhula.

Eminye imikhiqizo yamajuzi isetjenziselwa ukwenza iinhlahla zokulapha - iimbonelo zifaka hlangana i-Aloe ferox juice kunye ne-kaffir lime juice.

Ijuzi ingasefiwa ukukhupha amagiqa nokukhiqiza ijuzi ehlwengekileko, ekhanyako, kodwana abathengi abanengi abanaka amaphilo wabo bangabhederisa ijuzi eneenrhirirhiri nenomthiya wemvelo. Amajuzi ahlwengekileko adumileko ngewama-abhula. Amadirebiye kunye newemomori efana ne-cranberry.

Ijuzi ingakhabhonediwa ukungezelele i-esidi nofana ingasetjenziswa njengesithako emasosini, kuma-cocktails, kuma-marinades neenselweni zamajuzi weenthelo ukungezelela umnambitheko ne-esidi (e.g ikalaga kunye nejuzi yamaswiri).

Ijuzi emakhaza eputjuzwe esithelweni mhlobo wejuzi onepilo khulu. Endleleni yokwenza lena, ijuzi ikhutjhwa nge-hydraulic press. Ngokungafaniko, lokha nakusetjenziswa i-centrifugal press, imikhwa isika beyipitjize umkhiqizo, okurholela ekukhuphukeni kwamazinga womtjhiso nekusondezeni isithelo emoyeni. Umoya urholela ku-oxidation lapho amavithamini B namavithamini C ababuthakathaka khona khulu.

Amajuzi aputjuziweko amakhaza abamba amavithamini namaminerali amanengi weenthelo nemirorho begodu esikhathi esinengi akanazo iinswigiri eziyikohliso ezingezelelweko nofana ama-preservatives amabhodlela asetjenzisiweko nofana ama-juzi apakelwe futhi.

Imivango Yamajuzi

Akusizo zoke iinthelo ezifanele ukwenza amajuzi begodu ezinye zingatjhuguluka zibeyi-puree edege lokha nazenziwa ijuzi. I-puree esukela eenthelweni ezifana namapiyere, amabhanana, ama-abhelikosi kunye nemengo idinga ukuqarhwa ngamanzi nofana namnye amajuzi ukwenzela bona izokukghona ukuseleka. Iinthelo lezi zenektha edege esikhathini esinengi zisetjenziswa kuma-smoothies, ama-cocktails, ama-ice creams kunye naminye imikhiqizo engasetjenziswa.

Amanye amajuzi afanele ukusetjenziswa emivangweni ngonobangela womnambitheko wawo, ukubambeka nofana ubuswiri - ibhedirude, amakherotsi kunye ne-Aloe ferox ngizo ezifika emqondweni.

Amanye amajuzi afakwa emivangweni ukungezelela umnambitheko, i-esidi, umbala nokuvangwa kweminye imikhiqizo. Lokha nakungezelelwa imihlobo ethileko yamajuzi kungaba nomthelela wama-preservatives, i-rhubarb juice engaba yi-(10 - 20%) ingehlisa izinga lokobana ijuzi yama-abhula itjhuguluke umbala ubezotho.

Translated by Maletsatsi Sejake