Ukwenza amaJuzi

© Marinda Louw

Njengombana iphasi litjhuguluka libamadorobha begodu nabantu bahlala kude khulu nalapho ekukhiqizwa khona ukudla, kunomkhuba wokungezelela i-value emikhiqizweni ehlaza yezelimo. Ukwenza ijuzi yindlela yokungezelela i-value begodu yindlela ehle yokungezelela isikhathi sokobana imikhiqizo yeenthelo nemirorho ihlale isikhathi eside ingaboli, kwenze kube lula ukupheka bekungezelele nezakhamzimba ezinengi kunye namanzi ekudleni okudliwa namhlanjesi.

Ukwenza amajuzi, yindlela yokwenza lapho amanzi kunye nezakhamzimba kukhutjhwa kumetheriyali wesitjalo esifana neenthelo nemirorho ngokuphula ama-cell walls womkhiqizo ngamakhemikhali nofana ngemitjhini. 

Ukwenza ijuzi kungaba yindlela yokungezelela i-value emkhiqizweni womlimi kodwana kufaka hlangana ukulawulwa kwekhwalithi okuqinileko okufana nokulungisa amametheriyali ahlaza kuhle, ukuphepha kokudla, ukuhlanzeka okufaneleko, ukupaka nokubulunga eembulungweni ezimakhaza ukwenzela ukukhiqizwa kwemikhiqizo enepilo, emnandi kunye nephephileko.

Translated by Maletsatsi Sejake

Ijuzi Nepilo

Ijuzi eyenziwe ngeenthelo nofana imirorho efretjhi izele ama-agents ahlukahlukeneko akhuphula amandla emzimbeni, kodwana ukuputjuza nokugaya okwenziwa lokha nakwenziwa ijuzi...more

Amajuzi - Imihlobo Nokohlukaniswa Kwawo

Iindlela zokwenza amajuzi ziyahlukahlukana kusukela ekuputjuzeni umhlobo wesithelo esithileko ekhaya kuya emakhampanini wangaphetjheya ethengisela ezinye iinarha zangaphandle amajuzi ephasini mazombe...more

Ukwenza iJuzi Ngeenthelo Nemirorho

Ukwenziwa kwejuzi ngeenthelo nangemirorho kuyinto yakudala khulu ukudlula namasiko....more

Imigomo Yokwenza Amajuzi

Ukuprosesiwa kwemikhiqizo efretjhi ukwenzela ukukhupha ijuzi kiwo kufaka hlangana ukudlula ukuputjuzela ijuzi leyo eemumathini. Umnqopho kungezelela isikhathi sokobana umkhiqizo loyo ungonakali msinya, ukwenzela bona uhlale unambitheka kamnandi...more