Go Tutafatša

© Marinda Louw

Bjalo ka ge lefase le ba le batho ba bantšhi bao ba dulago ditoropong kgole le fao dijo di tšweletšwago, go na le mokgwa wa go oketša mohola wa ditšweletšwa tše di sego tša šongwa tša temothuo. Go tutafatša ke mokgwa wa go oketša mohola gomme ke mokgwa wo mobotse wa go katološa bophelo bja šelofo bja dienywa goba merogo, go tlaleletša tšhomišo ye bonolo le go akaretša kudu phepo le diela dijong tša lehono.

Go tutafatša, tshepedišo yeo monola le phepo di monolwago go tšwa dibjalong tša go swana le dienywa le merogo ka go thuba ka metšhenele/goba ka dikhemikhale maboto a disele tša setšweletšwa.

Go tutafatša e ka ba tsela ya go oketša mohola wa setšweletšwa sa molemirui ka go abela eupša go akaretša ya taolo ye tiilego ya boleng magato a taolo a go swana le peakanyo ya maleba ya ditšweletšwa tše di sego tša šongwa, polokego ya dijo, phuthelo ye e nepagetšego ya maphelo le poloko ya go tonya ka nepo ya go tšweletša setšweletšwa sa phepo, sa tatso le sa tšhirelego.

Translated by Lawrence Ndou

Matutu le Maphelo

Matutua sa tšwago go gamolwa a humile ka mehutahuta ya didirišwa tša go oketša mašole a mmele, eupša go šoma go swana le go gatšetša, go tswakantšha le polayatwatši ka phišo go ka feletša ka go diphetogo tša phepo...more

Matutu - Mehuta le Tlhopho

Go šoma matutu go tloga ka go gameng mohuta o tee ka gae go ya dikhamphaning tša boditšhabatšhaba tša go rekišetša ntle lefaseng ka bophara matutu a tswakanywego....more

Tutafatšo ya Dienywa le Merogo

Go tutafatša dienywa le merogo go feta temothuo ka bo yona. Batho ba go tsoma le go kgoboketša ba kgobokeditše dienywa tša go butšwa ka dibjana tša go dirwa ka ditlabakelo tša tlhago le ka sepetša ka bonolo dienywa tše di budulego...more

Melawana ya go Tutafatša

Tšhomo ya setšweletšwa se foreše go ntšha matutu a yona go akaretša go feta go e gamola ka diswarong. Maikemišetšo gape ke go oketša bophelo bja šelofo, go kaonafatša goba go lota tatso, mmala le boleng le go oketša boleng bja setšweletšwa sa temothuo...more