Ijusi ne Mphilo

©Vivek Pathak

Ijusi lensha-lemunyiwe ivutsiwe ngetindlela letehlukene tekuvusetela, kepha kulungisa lokunjengebulala, kuhlanganisa kanye nekubondza kungachubela ekujikeni kwemanutrients, libala kanye nekuvela ngekunciphisa kulelizinga lemanutrition alomkhicito.

Ijusi njengeMutsi

Le ‘Gerson Therapy’ yindlela yekuphila leyasungulwa ngu Dokotela Max Gerson ngemnyaka wa 1930, kwekucala kwelapha tinhloko takhe bese muva yasitjentiswa ekwelapheni tigulane lebetinamdlavuza. Yintfo yendalo yekwelapha levuselela kwelapheka kwemtimba ngekudla kwesihlahla kwejusi leyakhiwe ngalokuluhlata, tintfo tekungetetela tesintfu kanye netintfo telikhofi. Ijusi itsatfwa ngelihora kufika kulishumi nakutsatfu lemahora ngelilanga bese igcwalisa lomtimba ngemavitamin lamelula labambako kanye ne enzymes.

Letinye timfundziso nato tivumile lamandla ekwelapha ejusi leyiseyinsha. Tigulane letinema ulcer betelashwa ngejusi yelikhabishi lebeliselisha lebelitfwele intfo lete ipeptic ulcer. Lenantfo (vitamin U) lobekusebenta ekwelapheni kutinsuku letingu 7.3 nawucatsanisa netinsuku letimashumi lamane nakubili (42) kwentela kugadza licembu. Vitamin U uphefumula kungakapheli imizuzu phindze udzinga kudliwa ngekushesha.

Belaphi be Ayurvedic basebentisa sitselo, sibhidvo kanye nejusi yemacembe lehlanganiswe nelubisi kanye neluju kwentela kwakha umutsi wejusi. Li orintji kanye nelime lekuhlanganiswe neluswayi kuvikela kutiva uphelelwa ngemandla noma udziniwe bese ibeetroot noma ijusi yemagilebisi kutsiwa ‘igcina’ ingati. Kufana ne, jusi ye radish isetjentiswa ekwelapheni sisu lesibuhlungu phindze igeze tinso kwentela kuvikela ema gallstones.

Lokutfolakala ku Jusi

Emanutrients ku jusi afaka emanti lacengwe esitjalweni, emavitamin, enzymes, emamineral, emaprotein, ichlorophyll kanye ne phytonutrients kufana ne carotene kanye ne lycopene, yomibili lemibala itfolwa kutitselo netibhidvo letibovu naleti orange.

Ijusi isita umtimba kutsi ubemanti – emanti asita lomtimba kutsi ikhicite emacarbohydrates phindze kusite indlela yekugaya. Emajusi lasemasha avutsiwe ngefibre, lelekelela kukhula kahle ngendlela yekugaya phindze itfwele iantioxidants. I-Antioxidants ivikela kulimala lokubangwa tintfo letincane letivela ngendalo emtimbeni. Titselo letimnyama kanye netibhidvo – kufana ne magungumence laluhlata sasibhakabhaka kanye ne beetroot – kutfwele ema antioxidants lamaningi.

Ijusi lemunyiwe, inatfwa ngekushesha ngemuva kwekwentiwa, nguyona ndlela yekuphila phindze inemavitamin lamaningi, emamineral kanye naletinye tintfo temanutrition kunaleyo lesebhodleleni noma ijusi lepakiwe. Loku kuvame kutfwala tintfo letitsite noma takhiwe ngendlela yekunciphisa lizinga lema nutrition ejusi.

Ijusi na Shukela

Ngekusho kwe South African Fruit Juice Association (SAFJA) lolokutfwele kwashukela kwe jusi kusemkhatsini wa 8% na 12% kepha kungahluka kushiyane ngenhlobo yesitselo kanye nekuvutfwa. Ijusi lenashukela lophakeme ifaka tinsuku, sitselo lesinetindumbu letincane, emagilebisi, mangoza kanye ne pomegranates.

Kuvame kutsi shukela ngendlela yekuba sitaputapu angangetwa kwentela kunambitsisa titselo. Loku kushiphile kunekuhlanganisa nejusi lenongotelako lefana neyelihhabhula noma ijusi yemagilebisi. I-Fructose ngushukela wendalo lotfolwa esitselweni futsi ungasita ekulinganiseni tigaba tashukela.

Kubantfu labayincelele ekutsatseni shukela, kuvame kunconywa kutsi kuditjaniswe nejusi yetitselo nemanti, babelabo labanesifo sashukela kudzinga kutsi batsintsane nebetemphilo kwentela kutfola secwayiso ngekutsi bangasitakala njani ngekutsi bangatsatsi lokusitselo kanye nejusi yesitselo.

Translated by Phindile Malotana