Ijuzi Nepilo

©Vivek Pathak

Ijuzi eyenziwe ngeenthelo nofana imirorho efretjhi izele ama-agents ahlukahlukeneko akhuphula amandla emzimbeni, kodwana ukuputjuza nokugaya okwenziwa lokha nakwenziwa ijuzi kungarholela ekutheni kube namatjhuguluko ezakhinimzimba, embaleni kunye nekunambithekeni komkhiqizo wejuzi leyo bekwehlise ne-value yezakhamzimba.

Ijuzi Njengesihlahla Sokulapha

I-‘Gerson Therapy’ yindlela yokwelapha esungulwe ngu-Dr Max Gerson ngo-1930, ekuthomeni wayelapha ihloko ekhabe iphethe yena bese kwathi muva yasetjenziswa ukwelapha iinguli ezinekankere. Kuyindlela yokwelapha yemvelo evuselela ikghono lomzimba lokuzilapha ngendlela yokusebenzisa amajuzi enziwe ngeentjalo ezihlaza, iingezelelo zemvelo kunye nama-anemas wekofi. Amajuzi lawa aselwa qobe i-awara kufikela ema-awareni ayi-13 qobe ilanga begodu izalisa umzimba ngamavithamini nama-enzayimu umzimba azokukghona ukuwamunya lula.

Ezinye iimfundo zivumelana namandla wokulapha akhona emajuzini afretjhi. Iingulani ezinobugulo be-peptic ulcers zalatjhwa ngejuzi efretjhi eyenziwe ngekhabitjhi emumethe ama-anti-peplic ulcer factor. I-factor lena (ivithamini U) yathinta indlela yokuphola emalangeni angaba 7.3 nawuqathanisa namalanga ayi-42 wesiqhema esilawulwako. I-Vithamini U irhwamuka ngemizuzwana embalwa begodu idinga ukuselwa khonokho.

Abalaphi be-Ayurvedic basebenzisa iinthelo, imirorho kunye neenhlahla ukwenza amajuzi avangwe nebisi kunye neliju ukwenza iinhlahla zejuzi. Ijuzi yelamune neswiri evangwe netswayi ikhandela ukudinwa besekuthi ijuzi yebhedirude namadireyibe kukholelwa bona ilungisa iingazi. Ama-anyanisi nama-radishes kusetjenziswa khulu ekwelapheni kwesintu kwe-Ayurvedic. Isibonelo, ijuzi ye-radish isetjenziswa ukwelapha amathumbu abuhlungu nokuhlanza kweziso ukuvikela ama-gallstones.

Iinzuzo Zamajuzi

Izakhamzimba ezisemajuzini zifaka hlangana amanzi ahlwengileko weentjalo, amavithamini, ama-enzayimu, amaminerali, amaprotheyini, i-chlorophyll nama-phytonutrients afana ne-carotene kunye ne-lycopene, zombili zikhupha umbala zitholakala eenthelweni nemirorhweni enemibala ebovu ne-orentji.

Ijuzi irhelebha umzimba bona ungomi- amanzi arhelebha umzimba bona atjhugulule ama-carbohydrates bewukhuphule nendlela umzimba egaya ngayo ukudla. Amajuzi afretjhi azele umthiya, okhuthaza ukukhula kwemilwana emihle emathunjini begodu amumethe nama-antioxidants. Ama-antioxidants avikela ukonakala okungabangwa ma-molecules angakajami kuhle azenzakalela ngemvelo emzimbeni. Iinthelo ezinombala onzima kunye nemirorho - e.g. ama-blueberries kunye nebhedirude - zimumethe ama-antioxidants.

Ijuzi eputjiziweko efretjhi, eselwe msinyazana ngemva kobana yenziwe, ngenepilo khulu begodu inamavithamini amanengi, amaminerali kunye nezinye izakhamzimba kunamajuzi layo afakelwe ngemabhodleni futhi. Esikhathini esinengi amajuzi lawa afakiwe ama-preservatives nofana aprosesiwe ngendlela eyenza bona yehle i-value yezakhamzimba ezisejuzini.

Ijuzi Neswigiri

Ngokuya ngokwe-South African Fruit Juice Association (SAFJA) iswigiri yemvelo emumethwe ziinthelo ihlangana ne-8% kunye ne-12% kodwana ingahlukana ngokuya kwemihlobo yeenthelo nokuvuthwa kwazo. Iinthelo ezineswigiri enengi zifaka hlangana ama-dates, ifeya, amaderiyibe, iimengo kunye namarharinadi.

Esikhathini esinengi iswigiri esemhlobeni we-sucrose syrup ingangezelelwa emajuzini ukuwenza abesudwana. Lokhu kutjhiphile kunokugaya amajuzi enziwe ngeenthelo ezineswigiri ngokwemvelo ezifana nama-abhula, amapiyere nofana amajuzi wamadireyibe. I-Fructose yi-swigiri yemvelo etholakala eenthelweni begodu irhelebha ukwenza amazinga we-blood sugar abengendlela ejayelekileko.

Abantu abasaba ukudla iswigiri, esikhathini esinengi kuphakanyiswa bona baqarhe ijuzi ngamanzi, besekuthi abanesifo seswigiri bayokuthola iinyeleliso ebantwini abasebenza kwezepilo bona bangazuzani ngokudla iinthelo nokusela amajuzi enziwe ngeenthelo.

Translated by Busisiwe Skhosana