Indlela Yokwenza Ukudla eSewula Afrika

© Marinda Louw

Isitjhaba esiphila esikhathini sanamhlanje esihlala emadorobheni sithembele khulu ekudleni okuphekeka lula okuprosesiweko. Ukuhlala kude namaplasi nokuya emsebenzini ngokukhwela iinthuthi kutjhiya isikhathi esincani sokobana abantu bakwazi ukupheka nabafika emakhaya begodu nesikhathi esincani khulu sokobana bazitjalele ukudla kwabo.

Ukudla okuprosesiweko kubulunga isikhathi, kuyindlela elula yokungezelela izakhamzimba ekudleni begodu kurhelebha nabalimi, ingasi kobana bathengise imikhiqizo ehlukahlukeneko kodwana nokobana basebenzise umkhiqizo oseleko nokwenza bona imikhiqizo yabo ingaboli luma beyitholakale nangemva kobana isikhathi sokuvuna loyomkhiqizo sesidlulile.

Ukuprosesiwa kweenthako ezihlaza ezifana neenthelo kufaka hlangana ukomisa, ukurhadzisa, ukwenziwa kwejuzi, ukubilisela kunye nokuprosesiwa ukuya phambili kwama-preservatives, ama-pickles kunye nemikhiqozo ekuthiwa ma-value added products. Ngokufanako, amametheriyali ahlaza afana nenyama, ibisi kunye neenthoro aprosesiwa ukuya phambili bekabulungwe kodwana imitlolweni ndaba emifitjhani ehlukahlukeneko lena izokuhlathulula amathekniki alula wokuprosesa iinthelo nemirorho.

Translated by Busisiwe Skhosana

Ukukhena

Ngesikhathi sendlela yokwenza lesi, ama-microbes abanga amalwelwe ayabulawa ngokutjhugulula kancani indlela umkhiqizo ebekade ungayo ekuthomeni....more

Ukonyiswa Kweenthelo Nemirorho

Iinthelo ezinengi zeSewula Afrika, ezifana nedireyibe, abhilikosi, amapentjisi, ama-abhula, amapiyere, imengo, amabhanana ziyonyiswa. Ukomisa kususa Amanzi, akhuthaza ukubola, isibiliso kunye nokukhula kwamagciwani, ngalokho kukhulise isikhathi...more

Ukubila

Ukubila kungathonywa ziinkghoro, imilwana, isibiliso nofana ama-enzayimi begodu eminye imihlobo yemikhiqizo yeminye imikhiqizo ithembele ekutheni ngimaphi ama-organism athome ikambiso yokwenza ukubila. Isibonelo, i-monosodium glutamate (MSG) ibumbeka...more

Ukomisa Ngokukghadzisa

Ukomisa ngokukghadzisa kuyithekniki yendlela ephezulu yokubulunga ukudla....more

Ukuproseswa Kweenthelo yeSewula Africa

Abalimi beenthelo bangangezelela ivelu yeenthelo zabo ngendlela zokuprosesa ezahlukahlukeneko. Isithelo singonyiswa, sikheniwe, senziwe ijemu, sithelwe ngeswigiri nofana senziwe ijuzi....more

Ukwenza iJuzi

Ukwenza ijuzi yindlela yokungezelela i-value begodu yindlela ehle yokungezelela isikhathi sokobana imikhiqizo yeenthelo nemirorho ihlale isikhathi eside ingaboli, kwenze kube lula ukupheka bekungezelele...more

Indlela Yokubulala

Muva waragela phambili wasebenza ngebhiya ngo-1873, wenza imvumo yangokomthetho yendlela yokwenza ye-pasteurisation yebhiya....more

Ukukhenwa Kokudla Ngendlela ye-Pickling

Ama-pickles kukudla okukhenwa ngokufakwa emanzini ene-esidi nofana itswayi ukuvikela ukonakala....more

Ukudla Okosiweko

Ukosiwa kokudla sisenzo semandulo; yindlela yokuthoma yokupheka nokubulunga ukudla okufana nenyama nefesi....more